9. Sinif Türk Edebiyati Ekoyay Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 42

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sinif Türk Edebiyati Ekoyay Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari Sayfa 42

2014-2015 eğitim öğretim yılı 9. sınıf Türk Edebiyatı (Ekoyay Yayınevi) ders kitabı cevapları. 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını eklemeye devam ediyoruz. Türk edebiyatı dersi soru ve etkinliklerin çözümünde yardımcı olmak, verdiğimiz açıklayıcı bilgilerle konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ders kitabı cevaplarını hemen her gün sorucenneti.net farkıyla ekliyoruz. Verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Ekoyay Yayınları 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları sayfa sayfa aşağıda verilmiştir.

9. Sinif Türk Edebiyatı Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayınları yayınlanmıştır. Ekoyay Yayınlarının 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları sitemize eklenmiştir.

* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

Cevapların Tümüne Buradan Ulaşabilirsiniz.....!!!

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları 40-41-42. Sayfalar

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları 40-41-42. Sayfalar


10.  “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanıp yaşanamayacağını tartışınız. Metinde insana özgü özelliklerin, hayattan birebir mi yoksa kurgulanarak mı alındığını sözlü olarak ifade ediniz.

Metinde anlatılanlar gerçek hayatta yaşanabilecek türdendir.  Yazar insana özgü gerçeklikleri kendi hayal dünyasında kurgulayarak aktarmıştır.

11.  “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metnin dil özelliklerinden, metinde söz edilen “vapur, gazete ve radyo” gibi araçları göz önünde bulundurarak edebî eserin yazıldığı zamanı belirleme­ye çalışınız. Metinden hareketle edebî eserin yazıldığı dönemin özelliklerinin yazar tarafından met­ne nasıl yansıtıldığını açıklayınız.

Metinde yer alan vapur, gazete, radyo gibi kelimelerden hareketle metnin Cumhuriyetin ilk yıllarında yazıldığını söyleyebiliriz.

12.  “Farklı bilim dallarına ait bilgilere sahip olmak, kültürlü ve birikimli olmak, belirli bir yaş ve olgunluğa sahip olmak” gibi özelliklerin bir metnin yorumlanmasında ne gibi etkileri olabile­ceğini tartışınız. Tartışma sonunda edebî bir metnin anlamlandırılmasına nelerin etki ettiğini lis­te hâlinde tahtaya yazınız.

 “Farklı bilim dallarına ait bilgilere sahip olmak, kültürlü ve birikimli olmak, belirli bir yaş ve olgunluğa sahip olmak” gibi özellikler bir metnin yorumlanmasında etkilidir. Edebi metin her insanı farklı etkiler. Kişiler, kendi bilgi, kültür birikimlerine göre edebi metinlerden farklı sonuçlar çıkarır.

13.  “İnsanların sabah işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarına koşuşturmaları, geç kalma te­laşı içinde olmaları” konusunu hangi edebî tür içinde işlemeyi tercih edersiniz? Dış dünyadaki somut objelerin ya da iç dünyamıza ait duygu, düşünce ve hayallerin edebî bir metnin teması olup olamayacağını sözlü olarak ifade ediniz.

İnsanların sabah işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarına koşuşturmaları, geç kalma telaşı içinde olmaları konusu hikaye türüyle anlatılabilir.
Dış dünyamızdaki somut objeler, öğretici metinlerle daha iyi anlatılabilir. İç dünyamızdaki duygu, düşünce ve hayaller edebi eserlerle daha etkili anlatılır.

14.  Bilimsel gerçeklik ve edebî gerçeklik kavramları arasındaki farklılıkların neler olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Bilimsel gerçeklik  gerçeği olduğu gibi yansıtır, nesneldir, öğreticilik vardır, bilgiler kesindir.
Edebi gerçeklik ise gerçeğin yazar tarafından değiştirilmiş halidir, kurmacadır.

15.  “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metnin yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtan han­gi ifadeler yer almaktadır? Belirlediğiniz ifadelerden hareketle metnin kaleme alındığı dönemin sosyal hayatı ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Metinden çıkardıklarımız:
Vapur seferleri önemli bir yere sahip
Eski kitap satan yerlerin olması
Mağazalarda radyoların satılması

Cumhuriyetin ilk yıllarında  (tahmini 1940'lı yıllar) yazılmış.

16.  “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metinde dile getirilen gerçekliğin yalnız bir kişiye veya olaya özgü bir durum olup olmadığını tartışınız. Edebî bir metinde farklı dönemlerin, farklı görünüş ve değişik kişilerin eserin yapısı içinde verilip verilemeyeceğini açıklayınız. Ortaya çıkan sonuçlara göre “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metnin tikelde tümeli temsil etmesine ör­nekler veriniz.

Metin, yazarın kendi duygu ve düşüncelerini yansıtmasının yanında dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini de vermektedir. O yılların İstanbul'unu görüyoruz metinde.

17.  “Beklenen”, “Fil”, “Lütfen Dokunmayın” ve “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metin­lerin temalarını belirleyiniz. Her edebî metnin belirli bir tema etrafında oluşup oluşmadığını tar­tışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Beklenen: Özlem
Fil: Algılama farklılığı, görecelik
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi: İstanbul


18.  “Sanat Geneli ya da Özü Yansıtır” metninde tarihî gerçeklikle kurguya dayalı gerçeklik ara­sındaki farkların nasıl ortaya konulduğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz.

Bu metinde gerçekliğin birçok detayının olduğu, sanatçının bu detaylardan gereksiz olanları ayıklayarak insanın özüne uygun olanları ele alması gerektiği ifade ediliyor.

19.  “Sanat Geneli ya da Özü Yansıtır” adlı metne göre sanatçının, hayatı ve insanı yansıtırken izlenimlerini nasıl aktardığını sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap 18'e bakınız.

1.  Sevdiğiniz şiirleri yeniden okuma ihtiyacı hissetmenizin sebepleri nelerdir? Şiirlerin her okunduğunda farklı anlamlar kazanıp kazanmadığını sözlü olarak ifade ediniz.

Şiirde duygu ve düşünce ve hayaller yoğun bir şekilde işlenir, imgelere yer verilir. Şiir her okuyuşta yeni çağrışımlar uyandırı.

2.  “Fil” adlı metinde temel anlamları dışında kullanılan kelime ve ifadelerin altlarını çiziniz. Bu kelime ve ifadelerden yola çıkarak edebî bir metinde anlamların bağlama göre değişip değiş­mediğini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

seçemiyordu, anladığı, tutarak, tutunarak, tutmadığı

Edebi bir metinde anlam bağlama göre farklılık gösterebilir.

3.  “Edebî metin özel bir iletişim aracıdır.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Edebî bir metni diğer iletişim araçlarından ayıran belirgin farklar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Edebi metin iletiyi duygu ve sezgiler yoluyla aktardığı için özel bir iletişim aracıdır.

7.  Etkinlik: “Belirlenen”, “Lütfen Dokunmayın” ve “Fil” metinlerinin anlatım bakımından aralarındaki farklılıkları belirleyiniz. İnsan, her mekânda ve zamanda “anlatma, gösterme ve coşku ile dile getirme” biçimleriyle kendini ifade eder. İncelediğiniz bu metinlerin hangi anla­tım biçiminde değerlendirilebileceğini sözlü olarak ifade ediniz.

Beklenen: Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metin
Lütfen Dokunmayın: Göstermeye Bağlı Meitn
Fil: Anlatmaya Bağlı Metin

4.  “ Edebiyat ve Hayat” metninden “edebî eser -kurmaca- gerçeklik” kavramlarının hangi an­lamlarda kullanıldığını sözlü olarak ifade ediniz.


5.  “Sanat Geneli ya da Özü Yansıtır” adlı metinde geçen “Gerçi yazar, hayatı, insanları, onla­rın tutkularını, özelliklerini anlatır ama bu, gerçek hayatı olduğu gibi anlatmak değildir.” ifade­sini yorumlayınız.

Sanat Geneli ya da Özü Yansıtır adlı metne göre yazar gerçek hayatta karşılaşılabilecek insanların duygularını, hayallerini tutkularını yansıtır ama bu karakterleri gerçek hayatın gerçek kişileri olarak seçmez, kurmaca bir dünyada anlatır.

6.  “Sanat Geneli ya da Özü Yansıtır” adlı metinde yazar edebî metin ve gerçeklik ilişkisini na­sıl ifade etmiştir? Açıklayınız.

Edebi eserin gerçek hayatı kurmaca kişilerin gözüyle anlattığı ifade ediyor. Yazara göre anlatılanlar, belli bir karakterin çok daha ötesine geçmektedir.  Yazara göre edebi eser gerçekliği yorumlamaya uygun şekilde anlatmalıdır.

7.  Tarih, coğrafya, felsefe vb. bilim dallarında bilgi sahibi olan bir yazarla söz konusu alanlar­da bilgisi olmayan biry azarın ortaya koyduğu edebî bir metin arasında ne gibi farklar vardır? Bi­lim alanındaki yeni bulgu ve bilgilerin edebî gerçekliğe bir alt yapı oluşturup oluşturmadığını tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

8.  Etkinlik: Bu ünitenin “Metin” konusunda yer alan Konya ile ilgili 3 ve 4. metinleri gözden geçirmiştiniz. Metinler arasında “gerçeklik” açısından ne gibi farklılıklar olduğunu tartışınız. Her iki metinde farklı bilim ve bilgi alanlarına ait hangi verilerin bulunduğunu belirleyiniz. Belirledi­ğiniz unsurları aşağıdaki tablodaki noktalı yerlere yazınız.

Beş Şehir adlı metinde yazar Konya ile ilgili bir gerçekliği anlatmış. Sanatsal ifadelerin bulunduğu metinde yazarın hayal unsurları da yer almaktadır. Gerçekliği bakış açısıyla değiştirmiştir.Öznel ifadelere yer verilmiştir.

1084 Sonrası Konya adlı metinde gerçek olduğu gibi yansıtılmıştır. Coğrafya biliminin verilerinden yararlanılmıştır.
9.Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Türk Edebiyatı Ders kitabı cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

NOT: AŞAĞIDA Ekoyay Yayıncılık 9. SINIF Türk Edebiyatı DERS KİTABI CEVAPLARI YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları – Ekoyay Yayıncılık

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINCILIK ders Kitabı Cevap Anahtarı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı, 9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 9. Sınıf EKOYAY YAYINLARI Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, EKOYAY YAYINLARI 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, EKOYAY YAYINLARI

9.Sınıf Türk Edebiyatı EKOYAY YAYINLARI Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın