KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNE GETİRDİĞİ KATKILAR

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNE GETİRDİĞİ KATKILAR

Bu araştırmanın amacı, kendi görüşlerine göre Köy Enstitüleri mezunlarının öğretmen örgütlenmesine getirdiği katkıların ne olduğunu belirlemektir. Bu nitel çalışma Ege Bölgesinin, Aydın, İzmir, Muğla ve Denizli illerinde yaşayan Köy Enstitüleri mezunlarıyla (n=50) yapılan görüşmeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve satır satır okunmuştur. Köy Enstitüsü mezunlarının öğretmen örgütlenmesine getirdiği katkılar konusunda görüşülen köy enstitüsü mezunlarının söylediklerinin ortak noktası “öğretmen örgütlenmesinde ve öğretmen örgütlenmesiyle ilgili dergi yayıncılığında ‘öncülük’ yaptıkları” dır. 

Çalışanların ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara sendika denir. Sendika kavramı, Batıda sadece çalışanların oluşturdukları kuruluşlar için kullanılır, işverenlerin aynı amaçla kurdukları örgütlere “işverenler birliği” denir. Türkiye’de her ikisi de sendika olarak isimlendirilir. Türkiye’de sendika hakkı ilk olarak 1947’de 5018 sayılı sendikalar kanunuyla tanınmıştır.1947’de çıkan ve grev hakkını tanımayan kanunla 1952’de Türk-İş, 1967’de DİSK, 1970’de MİSK, 1976’da da Hak-İş kurulmuştur. İşverenler ise 1962’de TİSK adıyla örgütlenmişlerdir. Memurlara sendika kurma hakkı ise 1960 Anayasası ile verilmiş, 1970 Muhtırasıyla yasaklanmıştır. 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” diğer kamu çalışanları sendikaları gibi öğretmen sendikalarına da yasallık kazandırmış, kamu sendikacılığıyla ilgili esasları düzenlemiştir. (İnce & Battal, 2004, Erdem, 2009).

BULGULAR ve YORUM 
Araştırmaya katılan köy Enstitüsü mezunlarının öğretmen örgütlenmesine getirdiği katkılar konusunda dikkat çektiği noktalardan en önemlisi “öğretmen örgütlenmesinde ve öğretmen örgütlenmesiyle ilgili dergi yayıncılığında ‘öncülük’ yaptıkları” dır. Köy enstitüsü mezunlarının “öğretmen örgütlenmesinde ‘öncülük’ yaptıkları” na ilişkin ifadeleri şöyledir: “Ondan önce öğretmen örgütlenmesi diye bir şey yok. Köy enstitüsü mezunu öğretmenler çoğalmaya başladıkça, ihtiyaç duyuldukça örgütlenmeye gidilmiştir ve bu örgütler gerçekten Türk demokrasisinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Hakları almakta da bir yerde yöneticilere, yöneten iktidarlara karşı etkili olmuşlarıdır.[Arif ALTUN, Y77, 19 Yıl, Isparta Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Öğretmen örgütlenmesinin temelini kurmuşlardır. Öğretmenlerin daha önce örgütleri var mıydı bilmiyorum. Daha önceki Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği TÖB’ler, TÖS’ler, bunları köy enstitüleri kurmuştur [İbrahim Baldan, Y71,  30 Yıl, Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Bir çatı altında öğretmenlerin hepsinin toplanmasını sağlamıştır köy enstitüsü öğretmenleri. [Necmettin Türköz, Y79, Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Köy enstitüsü mezunu olan öğretmenlere gelinceye kadar bir öğretmen lokali, bir öğretmen sendikası, bir öğretmen derneği olmamıştır. [Şaban Oymak, Y77,32 Yıl, Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Köy enstitüsü mezunu arkadaşlarımız altmıştan sonraki öğretmen hareketlenmesinin başını çekmiş, önder olmuş ve öğretmen örgütlenmelerini gerekse taşra örgütlenmelerinde gerekse merkez örgütlenmelerinde yönetim kadrolarında köy enstitüsü mezunu arkadaşlarımız yer almışlardır. [Avni Aytan, Y76, 35 Yıl, Gönen Köy Enstitüsü, Ankara]”, “Köy enstitüsü mezunları öğretmenler örgütlenmesinin kurucularındandır. Düşünün Isparta çevresinde Göller Bölgesi Öğretmenler Derneği kurulmuştur ta o zamandan. Demet diye bir dergi çıkarılmıştır. Ege Bölgesi’nde Ege Bölgesi Öğretmenleri Derneği kurulmuştur. Ondan sonra Gayret diye bir dergi çıkarılmıştır. Yani dernek olarak başlamıştır. Ondan sonra bu dernekler federasyon haline gelmiştir. Öğretmen dernekleri federasyonu oluşmuştur. Bütün yöneticilikler de hemen hemen bu kuruluşların da yöneticileri de köy enstitüleri mezunlarıdır. Çığır açmışlardır. Fakir BAYKURT’UN başını çektiği TÖS… Türkiye’de öğretmen örgütlenmesinin öncülüğünü yapmıştır köy enstitüleri. [Mustafa DEMİR, Y80, 28 Yıl, Ortaklar Köy Enstitüsü, Isparta]”, “Öğretmen örgütlenmelerinin aşağı yukarı hepsinde köy enstitüsü mezunları vardır. Daima köy enstitüsü mezunları lider durumundaydı. Ben 1953’te yani beş senelik öğretmenken İzmir’de kurulan Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği başkanı geldi Kızılçullu ’dan tanıyorum zaten. Adaşım burada şubemizi kuralım dedi. Köyde çalışan Çine’nin köylerinde çalışan altmış tane köy enstitüsü mezununu topladık. Şubeyi kurduk beni başkan seçtiler. O dernek bitti ondan sonra TÖS kuruldu. Türkiye Öğretmenler Sendikası’nı kuran köy enstitüler, başkanı Fakir BAYKURT. Onun etrafındakiler hem de yükseköğretim köy enstitüsü mezunları vardı. Bu ilçelerde, illerde bizler vardık. TÖS kapatıldı, TÖBDER kuruldu. TÖBDER ’de yine lider durumundaydık. Ben müfettiş olduğum için yönetimde görev almadım Aydın’da. Onlar bitti EĞİTDER ’i kurduk, Emekli Eğitimciler Derneği. O da bitti. 2001 yılında ben Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptım. Onursal başkanıyım şimdi. Yani ömrümün sonuna kadar bu derneklerde örgütlenme çalışmalarında uğraşacağım. [Halil Vural, Y81,32 Yıl, Ortaklar Köy Enstitüsü, İzmir]”, “Öğretmen örgütlenmesinde topluma sendikacılığın, dernekçiliğin ne kadar önemli olduğunu, neler yapabileceğini uygulamalı olarak öğretmiştir. [Nihat ÖZTÜRK, Y78, 33 Yıl, Ortaklar Köy Enstitüsü, AYDIN]” Araştırmaya katılan köy enstitüsü mezunları diğer önemli bir nokta olarak öğretmen örgütlenmesini gerçekleştirirken “bilinçli” ve “etkin” olduklarını vurgulamalarıdır. Köy enstitüsü mezunlarının öğretmen örgütlenmesinde “bilinçli” ve “etkin” olduklarına ilişkin ifadeleri şöyledir: “İlk defa köy öğretmenleri köyde, tek başına değil de bir örgütlenen bir teşkilatımız olsun demiştir. TÖS, TÖBDER ve bir de Ege Bölgesi Öğretmenleri vardır. Bunlar ellili yılların başında kuruldu Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği. Yani köy enstitüsü mezunları her bölgeden hep beraber bir araya gelir ve bir dernek oluşturmuşlardır. Örgütü kurdukları için çok güzel olmuştur. Birlikte, beraber hem eğitim yönünden hem kültür yönünden hem de çevre yönünden yapılması lazım gelen şeyler ortaya konmuş, dökülmüştür. Enine boyuna tartışılmıştır, yapılacak şey neyse o yönde gidilmiştir. [Halil YILDIRIM, Y82, 29 Yıl, Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Türkiye Öğretmenler Sendikasında köy enstitülü ağabeyler, öğretmen arkadaşlar, bizler içerisinde bulunduk. Daha ziyade halkını seven, köyünü seven, vatanını seven, bayrağını seven, sosyal yönü daha ağır basan öğretmen kitlesi olarak Türkiye Öğretmen Sendikası olarak girdik. [Ethem Gökçebağ, Y73, 28 Yıl, Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Ben yıllarca burada sendika başkanlığı yaptım. İlkokul öğretmenler sendikasında da diğerlerinde de üyelikler yaptım. Fakat dedim ya birleşmeyi, gruplaşmayı, çalışmayı seven, sayan, demokratiği benimsemiş bir kitle olarak köy enstitülerini görürdüm ben. Çok çok iyiydi. [Halil Karaçalık, Y81, 25 Yıl, Gönen Köy Enstitüsü, Denizli]”, “Ben öğretmen olduktan sonra o zaman köy öğretmenleri birliği vardı. Ben Köy Öğretmenleri Derneğine üye oldum. Yıllarca köy öğretmenlerinin sorunları konusunda çalışmalarımız oldu.

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ülkemizdeki öğretmen örgütlenmesinin tarihi yüz yıldan daha fazladır. Ülkemizde öğretmen örgütlenmesi zorlu süreçleri içinde barındırmıştır. Öğretmen örgütlenmesindeki zorlu süreçte Köy Enstitüsü mezunlarının “öncü” ve “etkin” bir rol üstlendiklerini söyleyebiliriz. Köy Enstitüsü mezunları görev yaptıkları yerlerde etkili eğitim-öğretim, okulun her türlü bakım, onarımını yapma, halka yardım ve halkı bilinçlendirme etkinliklerinin yanısıra öğretmen örgütlenmesinde de aktif rol oynamışlardır. Öğretmen örgütlenmesinde Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin yaptıkları katkı hem yön vermiş hem de ivme kazandırmıştır. Köy Enstitüsü mezunlarının öğretmen örgütlenmesine getirdiği katkılar konusunda görüşülen köy enstitüsü mezunlarının vurguladıkları en önemli nokta “öğretmen örgütlenmesinde ve öğretmen örgütlenmesiyle ilgili dergi yayıncılığında ‘öncülük’ yaptıkları” dır. Köy Enstitüleri mezunlarının öğretmen örgütlenmesine getirdiği katkıların neler olduğunu belirlemeye yönelik çalışmanın bulgularına göre “bugünkü öğretmen örgütlenmesinde karşılaşılan sorunların çözümünde köy enstitüsü mezunlarının öğretmen örgütlenmesindeki deneyimlerinden yararlanılabilir” önerisi getirilebilir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın