ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmanın birincil amacı, Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, yaşadıkları yöredeki, ulaşım, beslenme, giyim, sosyal yaşantı imkânlarını analiz ederek, yerel halka, ev sahiplerine ve esnafa karşı bakış açılarını ortaya koymaktır. İkincil amacı ise; Harmancık ilçesinin mevcut kaynakları, sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel etkileri ile ilçenin gelişimi için atılması gerekli adımlar konularındaki görüş ve farkındalıkların belirlenmesidir. Araştırma genel olarak, söz konusu meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını kapsamakla birlikte, mevcut sorunların içeriği ve niteliği hakkında bilgilendirici ve yol gösterici olmayı da amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda, Harmancık ilçesinde duyulan mekânsal ve sosyal eksiklikler, boş zamanları değerlendirme biçimleri, öğrencilerin Harmancık halkı ile ilişkileri ve genel beklentileri sorgulanmaya çalışılarak çözüm önerileri getirilmiştir. Araştırmanın genel bulgularına göre; öğrencilerin büyük çoğunluğu Harmancık halkını yardımsever görmekle birlikte, halkın eğitimsiz ve Harmancık’ın ucuz bir yer olduğunu düşünmektedirler. Yine, öğrencilerin büyük çoğunluğu, Harmancık’ta sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin düzenlenmediğini ve bu durumdan memnuniyetsizlik duyduklarını ifade etmektedirler.

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişme gösteren yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan üniversiteler; coğrafi ve kültürel farklılıklar nedeniyle değişik biçimlerde toplumsal yapı içerisinde örgütlenmiş, siyasi ve ekonomik güçlerden bağımsız, üreten, inceleyen, sorgulayan araştırma ve öğretim kurumlarıdır (Çatalbaş, 2007: 94; Kaşlı ve Serel, 2008: 101). Özellikle, üniversitelerin bölgelerin ekonomik istikrarına önemli katkısı olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu hususta, yapılan harcamaların, istihdam edilen personelin ve bağlantılı sektörlere sağlanan uyarıcı etkilerin, bölgelerin ekonomik istikrarındaki katkısından bahsetmek gerekmektedir (Yılmaz ve Kaynak, 2011: 56). Üniversitelerin toplumsal alanlarda belirgin olarak bulundukları şehirlere etkisi çok fazladır (Rutten ve Boekema, 2009: 771). 

Bu etkileri nüfus, ekonomi, sosyal ve kültürel hayatın değişmesi vb. olarak sıralamak mümkündür (Özbay, 2013: 11; Sağır ve İnci, 2013: 50). Üniversitelerin zamanla büyümeleri, öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının hızla yükselmesi; üniversitelerin bulunduğu kentlerde birçok alanda değişimler yaratmıştır. Üniversitelerin kurulmasını izleyen yıllarda, bu tip kentlerin nüfus miktarında, yaş yapısında, göç verilerinde çok çarpıcı değişimler ortaya çıkabilmektedir. Üniversitelerin, kentler üzerinde yarattığı değişimler sadece nüfus ile de sınırlı kalmamaktadır. Üniversitelerin kurulması ile doğrudan veya dolaylı olarak yaratılan istihdam ve bunun beraberinde getirdiği gerek kurumsal, gerek çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin yaptığı harcamalar kentlerin ekonomik yapısında büyük canlılık yaratmaktadır (Işık, 2008: 161). Öte yandan; üniversitelerin kentin çekiciliğinin artması, sosyo-kültürel atmosfere etkisi, nitelikli insan gücünü çekme, nüfus artışı, ticarette hareketlenme, üretim artışı, kamu hizmetleri artışı, ekonomik büyüme ve yatırımları çekme gibi canlılık yaratan birçok etkisi bulunmaktadır (Abony, 2011: 10; Goldstein ve Renault, 2004: 735; Selçuk ve Başar, 2012: 94). Bu nedenle bu konuda yapılacak çalışmalar iki yönlü olmak zorundadır. İlk yönü halkın üniversiteye bakışı olarak yorumlanabilecek kent-üniversite ilişkisidir. Bu ilişkileri çözümleyecek araştırmalar halkın üniversiteye/üniversiteliye karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları; geleneksel davranışların çözülmesi, sosyal değişme, üniversitenin öncesi kent ile üniversite sonrası kent arasındaki benzerlik ve farklılıklar iken, halkın uyum mekanizmaları ise sosyoekonomik yapının dönüşü, mekânsal değişme gibi konuları kapsamak zorundadır. 

Diğer yönü ise üniversitenin/üniversitelilerin kente bakışı olarak yorumlanabilecek üniversitekent ilişkisidir. Bu ilişkileri çözümleyecek araştırmalar üniversite öğrencilerinin göç süreçleri, bu süreçlerde yaşadıkları sosyopsikolojik sorunlar, pişmanlıklar, beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı, kent ile ilgili algılamaları, şikâyetleri, uyum sorunları ve bütünleşme gibi konuları kapsamak zorundadır

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmadan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin büyük çoğunluğunun Harmancık’ı güzel bulmamakla birlikte, Harmancık’ın fakir, kirli ve ucuz bir yer olduğunu düşünmeleridir. Bununla birlikte, öğrenciler Harmancık’ı gelişmiş ve kalabalık bulmadıkları yönünde ortak görüş belirtmişlerdir. İlçede şehir içi ulaşımın yetersiz olması, şehirlerarası firma sayısının azlığı gibi nedenler öğrencilerin, ilçede yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır. Öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmek adına, gençlere yönelik çeşitli sosyal aktivite tesislerinin ve sosyal programların düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda planlanacak etkinlikler, öğrencilerin memnuniyet düzeylerini arttırmakla kalmayıp, yöre ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 

Öğrencilerin ev sahipleri, esnaf ve yerel halkın tutumlarına ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğunu söylemek mümkündür. Öğrenciler; ev kiralarından, ev sahiplerinin tutumundan, esnafın ve yerel halkın öğrenciye yaklaşımından memnundurlar. Fakat Harmancık’taki sosyal aktivitelerin azlığı; sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin düzenlenmemesi, farklı zevklere hitap eden kafelerin bulunmaması öğrencilerin olumsuz olarak en fazla etkilendikleri durumdur. Bu kapsamda, yerel halkın ve esnafların bu doğrultuda yatırım yapmaları teşvik edilebilir. Genel olarak, araştırma bulguları dâhilinde öğrencilerin yarıdan fazlasının Harmancık’ta yaşamaktan memnun olmadığını ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte, yine öğrencilerin büyük çoğunluğu Harmancık’ın olumlu bir imajı olmadığını düşünmektedirler. İlçenin uzun vadede sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması öncelikle yerel yönetimlere ve üniversiteye, ardından da yerel halka düşen bir görevdir. Bu kapsamda, üniversite-yerel yönetim, üniversite-yerel halk işbirliği sağlanmalı ve alınacak kararlarda koordineli bir şekilde hareket edilmelidir. 

Sonuç olarak, üniversitelerin bulunduğu kentlerde öncelikle fiziki, sosyal ve kültürel altyapı oluşturulmalıdır, zaman içerisinde de sürekli geliştirilmeli ve varsa eksiklikler tespit edilerek bu eksiklikler kısa sürede giderilmelidir. Ancak bu şekilde üniversiteler bulundukları yörelerde daha etkin bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirebilirler ve öğrencilerin de memnuniyet düzeyleri arttırılabilir. Yapılan bu araştırmada, Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin temel sorunlarına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Yeni kurulan üniversiteler ile ilgili olarak gerçekleştirilecek olan bu çalışmalarda iki farklı bakış açısının kullanılması çalışmaların ilgili yazına katkısı açısından önemlidir. Bunlardan ilki; üniversite öğrencilerinin üniversiteye ve kente bakış açılarını, beklentilerini ve tutumlarını değerlendiren bakış açısıdır. Diğeri ise üniversitelerin kurulduğu şehirlerde yaşayan halkın üniversiteye ve üniversite öğrencilerine bakışı, tutumu ve algılama biçimlerini değerlendirecek bakış açısıdır. Her iki bakışla yapılacak çalışmalar, hem konunun kuramsal altyapısının oluşması bağlamında hem de mevcut yazından farklı bir okumayı temellendirecek olması bakımından önemli olacaktır (Sağır ve Dikici, 2011: 250). Çalışma sadece Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin görüş ve beklentileri ile sınırlandırılmıştır. Gelecekte farklı üniversiteler, fakülteler ve meslek yüksekokulları ile karşılaştırmalı çalışmaların yapılması, sonuçların genellenebilme düzeyini artırabilecektir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın