OTEL MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ATMOSFERİK UNSURLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
OTEL MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ATMOSFERİK UNSURLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Bu araştırmada, otel işletmelerinde müşteriler için önemli olan atmosferik unsurların belirlenmesi ve bu unsurların müşterilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem gurubu, 2014 Haziran ile Eylül ayları arasında Bodrumdaki 5 yıldızlı otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistlerden oluşmaktadır. Uygulama için toplam 467 turistten veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analizlerden, faktör analizi, güvenirlik analizi, t-testi ve varyans analizi gibi istatistiksel testlerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, 5 yıldızlı otel müşterileri için en önemli olan atmosferik unsurlar; “mekânsal tasarım” ve “işaretler ve sanat eserleri” olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, 5 yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan müşteriler, otellerde mekansal tasarım, araç gereçler, mobilyalar, işaretler, sanat eserleri ve dekor gibi atmosferik unsurlara önem vermektedirler.

Fiziksel çevrenin diğer bir adıyla atmosferin, müşterilerin bir yer hakkındaki izlenimlerinin oluşmasında hem negatif hem de pozitif bir etkisinin olduğu belirtilmektedir (Lin, 2004:163). Atmosfer, müşterilerin bilişsel, duygusal ve psikolojik durumlarını etkilemenin yanı sıra davranışlarını da etkilediği için önemli bir konudur (Simpeh, Simpeh, Abdul-Nasiru ve Amponsah-Tawiah, 2011:120). Atmosfer kavramı literatürde farklı yazarlar tarafından farklı kavramlar kullanılarak tanımlanmıştır. Baker (1987) atmosferi fiziksel çevre olarak tanımlarken, Kotler (1973) atmosfer olarak tanımlamıştır. Turley ve Milliam (2000) pazarlama çevresi, Arnold, Handelman ve  Tigert (1996) ekonomik çevre, Mathwich, Malhotra ve Rigdon (2001) etkileşimli alan, Roy ve Tai (2003) mağaza çevresi, Weinrach (2000) psikolojik çevre, Bitner (1992) hizmet çatısı, Cronin (2003) hizmet çevresi olarak tanımlamıştır (Juhari, Ali ve Khair, 2012:620). 

Atmosfer, bir müşterinin bir hizmet hakkındaki bütüncül algılamalarını etkileyen, birçok boyutun birleşiminden oluşan bir unsur olarak tanımlanmaktadır (Miles, Miles ve Cannon, 2012:778). Atmosfer bir işletmenin fiziksel ve çevresel unsurlardır. Atmosfer kavramı, bir işletmenin hem dış özellikleri (binanın dış özellikleri, işaretler, park alanı, bekleme salonu, peyzaj gibi) hem de iç özellikleri (tasarım, düzen, araç-gereçler ve dekor gibi) ifade eder (Holder ve Berndt, 2011:391). Kotler atmosferi; “bir alışveriş ortamının tüketicilerin satın alma olasılıklarını arttırmak için, bilinçli bir şekilde dizayn edilmesi” olarak tanımlamıştır (Kotler, 1973:50). 

Bitner (1992:65) atmosferi üç boyuta ayırmıştır. Bu boyutlar; çevre koşulları, mekansal düzen ve işlevsellik ve işaretler, semboller ve sanat eserleridir. Çevre koşulları, sıcaklık, aydınlatma, gürültü, müzik ve koku gibi unsurları ifade eder. Birçok yazar insanların beş duyu organını etkilediği için çevre koşullarının önemli olduğunu vurgulamaktadır (Lam, Chan, Fong ve Lo, 2011:560). Mekansal düzen ve işlevsellik, hizmetin sunulduğu yerdeki mefruşatların ve araç gereçlerin düzenini ifade eder (Bitner 1992:66). İşaretler, semboller ve sanat eserleri ise, insanların bir ortamda etkileşime geçtiği açık veya kapalı unsurları ifade etmektedir (Liu ve Jang, 2009:495). Rosenbaum ve Massiah (2011:473-474) atmosferi dört boyutta açıklamıştır. 

Bu boyutlar; fiziksel boyut: çevre koşulları, sosyal boyut: çalışanlar, müşteriler, sosyal yoğunluk, ve diğer insanların göstermiş olduğu duygular, sosyal simgesel boyut: etnik işaretler/semboller, etnik nesneler/sanat eserleri, doğal boyut: çekicilik ve uyumluluktur. Turley ve Milliman (2000:194) ise atmosfere ait unsurları beş gruba ayırmıştır. Bu unsurlar; dış değişkenler, genel iç değişkenler, düzen değişkenleri, satın alma ve dekorasyon ve insan değişkenleridir. Bu araştırmanın amacı; otel işletmelerinde müşteriler için önemli olan atmosferik unsurları belirlenmesi ve bu unsurların demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrumda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistlere anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçların gerek literatüre gerekse ilgili kurum-kuruluş ve yöneticilere katkı sunacağı düşünülmektedir

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Atmosfer konusu müşterilerin bir otel işletmesini değerlendirmesi açısından önemli bir konudur. Ayrıca atmosferik unsurlar, müşterilerin memnuniyeti, tekrar ziyaret etme niyetleri ve kişisel rahatlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 5 yıldızlı otel işletmelerinde müşteriler için önemli olan atmosferik unsurları belirlemeyi ve demografik özelliklere göre farklılıkları incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, otel müşterileri için en önemli olan atmosferi faktör “mekânsal tasarım” ve “işaretler ve sanat eserleri” olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, Bodrumdaki 5 yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan müşteriler otellerde mekânsal tasarım, araç gereçler, mobilyalar, işaretler, sanat eserleri ve dekor gibi atmosferik unsurlara önem vermektedirler. 

Countryman ve Janh (2006) yapmış oldukları araştırmada otel lobilerinde müşterilerin önem verdikleri atmosferik unsurları; renk, aydınlatma ve stil olarak belirlemişlerdir. Simpeh vd (2011) Gana’daki Accra şehrinde üç yıldızlı otellerde yaptıkları araştırmada, atmosferik öğelerden olan, çevre koşulları, mekansal düzen ve işlevsellik ve işaretler, semboller ve sanat eserlerinin müşteriler için önemli olduğunu ve bu unsurlar ile müşteri sadakati arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Loureiro vd (2013) Portekiz’deki kaplıca otellerinde yaptıkları araştırmada atmosferik unsurların, müşterilerin kişisel rahatlamaları ve memnuniyetleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Heide ve Gronhaug (2009) Norveç’te, otel müşterileri üzerine yapmış oldukları çalışmada, atmosferik unsurların müşteri memnuniyeti, tekrar ziyaret etme ve tavsiye üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ariffin vd (2012) restoran atmosferi üzerine yaptıkları araştırmada, renk, dizayn ve aydınlatma gibi atmosferik öğelerin genç restoran müşterilerinin davranışları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yazarlar yaptıkları çalışmada, restoran düzeninin ve aydınlatmanın tavsiye ve tekrar ziyaret üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Aksu ve Bozok (2012) Bozcaada’daki otel işletmelerinde yaptıkları araştırmada, otel müşterilerinin, otelin otopark alanı, konumu, binanın geniş olması gibi atmosferik unsurlara daha fazla önem verdiklerini ortaya çıkarmışlardır. Araştırmada“mekânsal tasarım” faktörüne evli olan turistler bekar olan turistlere göre daha fazla önem verdikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada lisans düzeyinde eğitim alan kişilerin lise düzeyinde eğitim alan kişilere göre ambiyans faktörüne daha fazla önem verdikleri önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre eğitim seviyesi arttıkça otel ambiyansına verilen önemin de arttığı söylenebilir. Araştırmada elde edilen diğer bir sonuca göre, Alman ve Türk turistlerin otelin sıcaklığı, hava kalitesi ve müziğe daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Araştırmada eğitim seviyesi arttıkça mekansal tasarıma daha fazla önem verildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Rus ve Belçikalı turistlerin mekansal tasarıma Fransız, Hollandalı ve İngiliz turistlere göre daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, otel atmosferi müşterilerin konakladıkları otel işletmelerini değerlendirmelerinde oldukça önemli bir unsurdur. Otel sahipleri/yöneticileri oteldeki mekansal tasarıma, araç gereçlere, mobilyalara, işaretlere ve sanat eserleri ve dekor gibi atmosferik unsurlara gereken önemi vermeli ve bu unsurları müşterilerin beklentilerine göre düzenlemelidirler. Ayrıca, ilgili literatür incelendiğinde Türkiye’deki turizm işletmelerinde atmosfer ile ilgili çalışma sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Araştırmacılar, otel atmosferi, restoran atmosferi, seyahat atmosferi gibi konularda yapacakları araştırmalar ile bu konudaki eksikliğe katkı sağlayabilirler.
 

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın