SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ


Bu araştırma Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya ilişkin öz-yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencileri arasından rastlantısal olarak seçilen toplam 62 öğrenci oluşturmaktadır. 

Verilerin toplanması aşamasında Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar kullanmaya ilişkin öz-yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla Arslan (2006) tarafından hazırlanan “Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz-Yeterlilik Algısı Ölçeği” ile kişisel bilgilerini içeren bir demografik bilgi formu kullanılmıştır. 

Toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans, t-testi ve ANOVA’dan faydalanılmıştır. Araştırma sonunda; Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz-yeterlilik algılarının katılıyorum düzeyinde olduğu, cinsiyete, üniversiteye gelmeden önceki yerleşim yerine ve bilgisayara sahip olma durumuna gore istatistik olarak anlamlı farklılık göstermediği, bilgisayar kullanım yılına gore daha uzun süredir bilgisayar kullananlar lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Eğitim, Özyeterlilik

SOCIAL STUDIES TEACHERS’ RELATED TO THE USE OF COMPUTERS IN EDUCATION PERCEPTION STUDY OF SELF-EFFICACY

ABSTRACT

This study Social Studies teachers' training on how to use the PC in order to determine the perception of self-efficacy were made. The research sample of Adiyaman University, Faculty of Education, Social Studies Teacher, who are studying in section 4 A total of 62 randomly selected students from class student poses . 

Data collection phase of Social Studies teacher candidates to use computers in the self - efficacy beliefs in order to determine Arslan ( 2006) prepared by the " Computer Aided Education Related Self-Efficacy Perception Scale " with personal information, including demographic information form was used . In the analysis of the data collected , frequency, t-test and ANOVA were utilized . 

End of the study ; Social Studies teachers' computer-assisted training on self- efficacy, good level as gender, age attend college before the settlement and having a computer case according to a statistically significant difference in the use of computers years, according to a long-time computer users in favor significant has been found to be noticeable

Keywords: Social Studies , Computer, Computer Aided Instruction, Self-Efficacy

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın