TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmada, Türkçe öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumları ile üst bilişsel okuma stratejilerini kullanma algıları arasındaki ilişkiyi belirleme amaçlanmıştır. Katılımcılar, 381 Türkçe öğretmen adayından oluşmuştur. 

Veriler, “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ile “Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. 

Verilerde Mann Whitney U test istatistiği, Kruskal Wallis test istatistiği ve Spearman korelasyon analiz yöntemleri yapılmıştır. Araştırmada, cinsiyet değişkenine gore anlamlı bir farklılık belirlenirken sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlar ile üst bilişsel okuma stratejilerini kullanma algıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Analitik ve pragmatik alt boyutları puanları arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. 


Buna göre kitap okuma alışkanlığı tutumları arttıkça üst bilişsel okuma stratejileri kullanma algıları; analitik ve pragmatik alt boyutu puanları da artmaktadır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın