GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği, yıllardan beri cevap aranılan bir sorun olarak eğitim sistemimiz içerisindeki gündemini korumaktadır. Görsel sanatlar dersinde öğrenciler değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünlere veya yeteneklerine göre mi değerlendirilmeli, süreç içerisinde yaptıklarına mı bakılmalı veya hiç değerlendirme yapılmamalı mıdır? Uygulanmakta olan görsel sanatlar öğretim programı öğrenci başarısını projeler, öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar ile süreç dosyalarından elde edilen verilerle ölçmektedir. Bu verileri elde etmek için ise; dereceli puanlama anahtarları, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri ve gözlem formlarının yanı sıra öğrencinin notla değerlendirilmesi aşamasında kullanımından kaçınılması tavsiye edilen öz değerlendirme formları ile grup değerlendirme formları kullanılmaktadır. Bu araştırmada, ortaokul 6.sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programı, ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanma düzeyine yönelik, görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin görüşleri ortaya koyulmuştur. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçeleri ortaokullarında, 24 görsel sanatlar öğretmenine 4 açık uçlu sorudan oluşan ön test uygulanmış; elde edilen verilerin uzman görüşü alınarak geçerlik-güvenirlik testi yapılmış ve 55 sorudan oluşan 5’li likert tipi anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket; Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçeleri ortaokullarında görevli 33 görsel sanatlar dersi öğretmenine uygulanmış, veriler frekans ve yüzde ile hesaplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin, programda öngörülen ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmakta bir takım sıkıntılar çektikleri görülmüştür.

Eğitim sistemimizin uzak hedefi, laik, sosyal, demokratik hukuk devleti olarak batı uygarlığına erişmek ve geçmektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde de yapıcı, yaratıcı, araştırmacı, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, üretken bireylerin yetiştirilmesi zorunluluğu vardır. “Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir” (Buyurgan ve Buyurgan, 2007:5). Görsel sanat eğitimi, ülkemizin genel eğitim sistemi içerisinde gerçek yerini alamamıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreç içerisinde sanat eğitiminde hedeflenen amaçlara ulaşılamadığı bir gerçektir. Bunun nedenlerini ana başlıklar altında şöyle sıralamak mümkündür; Okulların fiziki yapıları Görsel sanat eğitimine ayrılan ders saati sayısının yetersizliği Öğrenci sayılarının fazlalığı Müfredat programından kaynaklanan problemler Okul idare ve öğretmenlerinin görsel sanatlar eğitimine ve gerekliliğine yönelik olumsuz yaklaşımları Çevrenin ve ailenin öğrenci üzerindeki etkisi Sanat eğitimine rehber olacak bilimsel nitelikli kaynakların yetersiz oluşu Görsel sanatlar dersi öğretmeni yetiştiren kurumlardan kaynaklanan problemler Ölçme ve değerlendirme aşamasında karşılaşılan problemler 2004-2005 eğitim öğretim yılında belirli bölge ilköğretim okullarında pilot uygulamaları yapılan yeni öğretim programı, bütün derslerde köklü değişimlere sebep olmuş ve eğitim sistemimiz öğrenciyi merkeze alan bir yapıya bürünmüştür. Bu değişim rüzgârından resim-iş dersi de etkilenmiş ve başta dersin ismi olmak üzere, gerek içerik ve gerekse de ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinde sürecin takibine yönelik uygulamalar, yapılandırmacı sanat eğitimi anlayışı ile günümüz eğitim sistemine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim okulları 1-8. sınıflarında uygulanmakta olan yapılandırmacı sanat eğitimi anlayışı görsel sanatlar dersinin içeriğini “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme”, “Görsel Sanat Kültürü” ve “Müze Bilinci” olmak üzere üç öğrenme alanı üzerine inşa etmiştir. Öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olan İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi öğretim programı, öğrencinin birikimlerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne almakta, içerik açısından değerlendirildiğinde birçok olumlu yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Yeni program sayesinde öğrenciler, ulusal ve evrensel birçok değeri tanıma ve mukayese etme imkânı bulmaktadırlar. Yapılandırmacı sanat eğitimi öğretim programı içeriğinde bulunan birçok olumlu yaklaşımın yanında bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en başında öğrencilerin ders içerisindeki performanslarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak uygulanılması beklenilen yöntem ve tekniklerin nasıl uygulanacağı sorusu gelmektedir. Sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği sorusu, yıllardan beri cevap aranılan bir sorun olarak eğitim sistemimiz içerisindeki gündemini korumaktadır. Görsel sanatlar dersinde öğrenciler değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünlere veya yeteneklerine göre mi değerlendirilmeli, süreç içerisinde yaptıklarına mı bakılmalı veya hiç değerlendirme yapılmamalı mıdır? Genel eğitim sistemimizde görsel sanatlar dersi ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri öğretmenlerin kişisel kararlarına bırakılmıştır. Ancak olması gereken kişiden kişiye değişen yöntemlerden ziyade, günümüz gerçekleriyle örtüşen ve tüm sanat eğitimcilerini ortak bir noktada buluşturan, bir ölçme değerlendirme yaklaşımı oluşturulmasıdır. Uygulanmakta olan görsel sanatlar öğretim programı öğrenci başarısını projeler, öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar ile süreç dosyalarından elde edilen verilerle ölçmektedir. Bu verileri elde etmek için ise; dereceli puanlama anahtarları, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri ve gözlem formlarının yanı sıra öğrencinin notla değerlendirilmesi aşamasında kullanımından kaçınılması tavsiye edilen öz değerlendirme formları ile grup değerlendirme formları kullanılmaktadır (MEB, 2009:15). Öğretmenlere, öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalarını değerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanmaları gerektiği belirtilmektedir ( MEB, 2009:16).


Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın