MÜZİK YOLU MASA OYUNU”NUN UZMAN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
MÜZİK YOLU MASA OYUNU”NUN UZMAN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
“Dinleme Söyleme-Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme” ve “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanlarının öğretimine katkı sağlamak amacıyla hem öğretmenler tarafından sınıf ortamında, hem de öğrenciler tarafından bireysel olarak kullanılabilecek bir “Masa Oyunu”nun hazırlanma aşamasını içermektedir. Araştırmacı tarafından geliştirilen materyalin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla, müzik öğretmenlerine (n:19), Müzik ABD öğretim elemanlarına (n:4) ve Eğitim Fakülteleri öğretim teknolojisi alan uzmanlarına (n:2), yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında; Müzik öğretmenleri ve Müzik ABD öğretim elemanları geliştirilen materyalin sınıf ortamında kullanışlı olduğu, öğrenme alanlarına ve öğretim programına uygun olduğu konularında, Öğretim Teknolojisi uzmanlarına ise; geliştirilen materyalin teknik özelliklerinin uygunluğu, kullanılışlığı ve öğretim tasarımı ilkeleri doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olduğu konularında görüş bildirmişlerdir. Müzik dersine yönelik “Müzik Yolu Masa Oyunu” tasarımı ile, derslerde öğretimsel özelliklere sahip, hedefler ve içerik bağlamında öğretim programına uygunluğu, aynı zamanda kullanışlılığı belirlenen, görsel tasarım ilkelerinin biçimsel özellikleri açısından da değerlendirilmesi yapılan farklı bir öğretim materyali oluşturmak amaçlanmıştır.

“Hollandalı tarihçi Johan Huizinga “Homo Ludens” adlı temel eserinde yeryüzünde insana ait her şeyin başlangıcının oyun olduğunu göstermektedir” (Sözeri, 2004, s.1’den akt. Baysal, Küçükeşmen, 2004:161). Onur ve Güney (2004:5,7) oyunla ilgili kuramların on dokuzuncu yüzyılın sonu ile yirminci yüzyılın başında geliştiğini söyleyerek, Friedrich Froebel, Maria Montessori ve Jean Piaget’nin oyun ile ilgili görüşlerine yer vermişlerdir. Friedrich Froebel’in oyunun eğitsel değerine ilişkin kuramından bahsederek, Maria Montessori’nin de Froebel gibi çocuğun yetişkinin denetiminde kendi girişimiyle oyun oynamasını desteklediğini vurgulamıştır. Jean Piaget, bilişsel gelişim kuramında, ‘oyunun temel işlevlerinin tekrarlama yoluyla mevcut becerileri geliştirmek ve çocuğa bir egemenlik duygusu kazandırmaktır’ demiştir. Başka bir deyişle, Piaget çocuğun gelişiminin oyunda görülebileceğini ortaya koymuştur. “John Dewey (1902)’de oyunun sosyal öğrenmeyi sağladığını, çocukları sosyal ve demokratik hayata hazırladığını ifade etmiştir. Yine oyun yoluyla çocuklar; keşfetmeyi, araştırmayı, yaratıcılığı ve problem çözmeyi öğrenerek, yaşama dair kazanımlar elde ederler” (Aydın, 2010:10) “Oyun, insanların beden ve kafa yeteneklerini geliştirme amacını güden; hesap, dikkat, rastlantı ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı zamanda da tat veren bir tür yarışmadır”. (Seyrek ve Sun, 1997). “Oyun kavramı içerisinde geniş bir yer tutan çocuk oyunları insanlığın dünyaya gelişinden itibaren başlamış, sosyal ve teknik gelişmelere göre kendini yenileyerek günümüze kadar gelmiştir (Özhan, 1997:4). 2006 yılında yayınlanan İlköğretim Programında oyun bir öğrenme yöntemi olarak kullanılmaktadır. “oyunlar, öğrenilen konuyu ilgi çekici hale getirmek, öğrencileri etkin kılmak, rahat bir ortamda zevk alarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir: 

1.oyunun amacı olmalı ve oyunun sonunda amaca ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmelidir. 

2. öğretmen oyunu sürekli kontrol etmelidir.

3. oyunlar basit ve öğrencilerin ilgisini çekecek özellikte olmalıdır.

4. öğrencilerin düzey ve yeteneklerine uygun olmalıdır. 

5. oyun, sınıftaki tüm öğrencilerin katılmasına olanak vermelidir. 

6. her oyuna bir ders saatinin 5-10 dakikası ayrılmalıdır. 

7. oyunlara dersin ortasında ya da sonunda yer verilmelidir.” (İlköğretim Programı, 2006:140) 

Öğretim materyali olarak kullanılan oyunlar eğitsel oyun adını almaktadır. Bu tür oyunların eğitsel nitelik taşıması için öğretim tasarımı prensipleri ve materyal tasarım ilkeleri dikkate alınarak tasarlanmalı ve geliştirilmelidir. Kaya (2006:28) eğitim programlarında yer alan dersler ve konular için değişik öğretim materyallerine gereksinim olduğunu ve bu materyallerin öğrenmede kalıcı izler oluşturmak bakımından önemli olduğunu vurgulamıştır. Bir öğrenme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse o kadar kalıcıdır. “Öğrenilenlerin %83’ü görme, %11’i işitme, %3,5’i koklama, %1,5’i dokunma ve %1’i tatma yaşantıları yoluyla öğrenilmektedir” (Kaya, 2006:28). “Bir araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar; okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, görüp işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin de %90’ını hatırlamaktadırlar” (Çilenti’den akt. Kaya, 2006:28). Günay ve Özdemir (2003:111-119) öğretim materyali üretmedeki aşamaları; planlama, tasarlama, üretme, uygulama, geliştirme ve saklama olarak belirtmiştir. Öğretim materyallerinin hazırlama ilkelerini ise; öğrenciye görelik, amaçlarla bağdaşıklık, dayanıklılık, güzellik, geçerlik, kullanışlılık, ilgi çekicilik ve etkinliğe yönlendiricilik olarak sıralamıştır. “Müzik eğitimcisi, bazı materyalleri bir örnek olarak geliştirip öğretim sürecinde uygulamaya koyabilir. Bu doğru ve düzgün örnekler öğrencilerin materyal anlayışlarının gelişmesinde yardımcı olabilir” (Günay ve Özdemir, 2003:122). Seferoğlu (2010:27) bir öğretim materyalini tasarlama, seçme ve kullanma konusunda; öğretim programıyla uyumluluğu, içerdiği mesajların doğruluğu, dilin anlaşılırlığı, teknik özelliklerinin yeterliği, öğrenciyi güdüleyici ve katılımına uygunluğu gibi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır.

Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar
İlköğretim ikinci kademe 7. Sınıf müzik dersi öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen “Müzik Yolu Masa Oyunu” ile ilgili müzik öğretmenlerinden elde edilen bulgulara ilişkin sonuçlar ağırlıklı olarak, oyun kurallarının anlaşılır olduğu, sınıfta kullanılmak için uygun olduğu, öğrenmeyi somutlaştırıp kolaylaştırdığı, öğrenme alanlarının büyük çoğunluğunu içerdiği ve değerlendirme aracı olarak kullanılabileceği görüşlerinde toplanmaktadır. Öğretmenlerin, oyunun bir ders saati içinde oynanabilirliği ve sınıf hakimiyeti konusunda endişe duydukları belirlenmiştir. Bu sorunda sınıf uygulamalarında netlik kazanacağı için öğretmenlerin endişe duymaları doğal olarak görülmektedir. Öğretmenlerin genel anlamda oyunu yararlı ve ilgi çekici bulmakla beraber, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve sınıf yönetimi konularında tedirgin oldukları sonucuna varılmıştır. 

2. İkinci ve Üçüncü Alt Probleme İlişkin Sonuçlar
İlköğretim ikinci kademe 7. Sınıf müzik dersi öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen “Müzik Yolu Masa Oyunu” hakkında, Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Öğretmenliği ABD’nda görev yapan müzik eğitimi uzmanları ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde görev yapan öğretim teknolojisi uzmanlarından elde edilen bulgulara ait sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Müzik Yolu Masa Oyununun; 7. Sınıf Müzik dersinin kazanımlarına ve içeriğine “uygun” olduğu, grup içi iletişimi ve insan ilişkilerini geliştirmede katkı sağlayacağı, oyun yönergesinin açık ve anlaşılır olduğu, içinde yer alan etkinliklerin veriliş biçiminin öğrencilerin ilgisini çekeceği, ders içinde kullanımı kolay bir oyun olduğu, İDİL, 2012, Cilt 1, Sayı 4 / Volume 1, Number 4 189 ders materyali olarak kullanımının derse katılımı etkileyeceği, içinde kullanılan renklerin ve resimlerin uygun olduğu, fakat görsel açıdan resimlerin ortalanması gerektiği ve bestecilerle ilgili kartların resimlerle desteklenmesi gerektiği, oyun kağıdı alanının okunabilirliği ve yoğunluğu açısından uygun olduğu, sınıf yönetimi sorununun öğretmenin işbirliğiyle giderilebileceği, öğrenciyi sorgulayıcı ve düşünmeye yönlendirici bir özelliğe sahip olduğu, harcanan zaman, para ve emek açısından kullanılmaya değer bulunmakla beraber kesin sonuca öğrencilere uygulandığı zaman ulaşılabileceği; kolay ulaşılıp taşınabilir olduğu sonuçlarına varılmıştır. Görüşmecilerden oyuna neler ekleyebilecekleri, neleri çıkarabilecekleri konusunda yorum yapmaları istendiğinde; 3 görüşmeci oyunu yeterli bulurken, diğer 3 görüşmeci ise eklemelerde ve önerilerde bulunmuştur. Bir görüşmeci oyunun daha küçük sınıflara da uygun hale getirilmesini, diğeri oyun kartlarına güncel bilgilerin, günümüz sanatçı, orkestra ve festivallerinin eklenmesini önermiştir. Öğretim teknolojisi uzmanlarından biri ise oyunun teknik açıdan geliştirilmesi için bir grafik tasarımcı ile çalışılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Müzik yolu Masa Oyunu, genel anlamda; öğretmenler, müzik eğitimi uzmanları ve öğretim teknolojisi uzmanları tarafından; materyalin kullanışlılığı, öğretim programına uygunluğu ve teknik özelliklerinin yeterliliği konularında, 7. Sınıf müzik dersine ve öğrencilerine uygun bulunmuştur. Oyun yapılan benzer araştırmalarla karşılaştırıldığında, Schow’un “Müziksel Beste Masa Oyunu” ve Sazak’ın “Müzikli Bulmaca ve Oyunlar” adlı kitabında yer alan “Notapoli” etkinliğinden daha kapsamlı ve oyun parası kullanılmadan ödül sistemi uygulanan bir oyundur. Koçak’’ın “Notetris” oyunu ise elektronik bir oyun olduğu için bu konu ile direkt ilgili bir oyun değildir. Elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir. Bu oyun, İlköğretim 7. Sınıf müzik derslerini içeren bir oyundur. Farklı yaş gruplarına da uygulanabilir. SAZAK Nilgün, İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretiminde Kullanılmak Üzere Geliştirilen “Müzik Yolu Masa Oyunu”nun Uzman Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi 190 Müzik Yolu masa oyunu olarak tasarlanmıştır. Bu oyunun ya da benzerlerinin web ortamında tasarlanarak, ulaşılması ve yaygınlaşması kolay eğitim materyalleri hazırlanabilir. Eğitim materyali olarak farklı oyunlar geliştirebilmek ve sınıflarında uygulayabilmek için, öğretmenlere hizmet içi seminerler verilmesi uygun olabilir. 

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın