Zeka Oyunları Dersi 1. Dönem Zümre Toplantısı

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Zeka Oyunları Dersi 1. Dönem Zümre Toplantısı 

Ortaokul Zeka Oyunları Zümre Öğretmenler Kurulu Ne Zaman Toplanır?


Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.


5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları Toplantıda hangi konular görüşülmeli? Hangi kararlar alınmalıdır?

 Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

https://app.box.com/s/mzixx8rqbssw0hccg46cw3xjx0vd6hmv


Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zeka Oyunları 1. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016 dosyası. Zeka Oyunları Dersi 1. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016, 5. Sınıf Seçmeli 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları bölümünde bulunmaktadır. 6. Sınıf Seçmeli Zeka Oyunları Dersi 1. Dönem 1. Zümre Toplantısı 7. Sınıf Seçmeli 2015-2016 Zeka Oyunları Dersi 8. Sınıf Seçmeli 1. Dönem 1. Zümre Toplantısı 2015-2016 Zeka Oyunları Dersi Zümre Toplantısı (1. Dönem) . Kontrol ederek iyi günlerde kullanın. 

Zeka Oyunları Zümre Öğretmenler Kurulu Kimlerden Oluşur?

Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.


ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI

Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı, Zümre Öğretmenler Kuruludur.

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 57/d ve 77., Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74. ve 75., İmam - Hatip Liseleri İdari Yönetmeliği 101., Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 78., 79., İç Hizmetler Yönetmeliğinin 77/b maddelerinde zümre toplantılarının amacı ve nasıl yapılması gerektiği hususları yeterince açıklanmıştır.

Bunlara dayalı olarak zümre toplantıları, yöneticilerin üzerinde durmaları gereken en önemli konulardan biridir. Genellikle, okullarımızda az da olsa amaca hizmet edecek şekilde ve sayıda zümre toplantıları yapılmaktadır. Fakat okullarımızın çoğunda yapılan zümre toplantılarında, alınan kararlara, istenilen amaçtan uzak, yüzeysel, yönetmelik ve genelgelerin hükümlerini tekrar eder nitelikte olduğu görülmektedir. Zümre öğretmenleri toplantıları, tecrübeli öğretmenlerin edindikleri mesleki deneyimi aynı branştaki yeni meslektaşlarına sunma fırsatı veren ve genç branş arkadaşlarıyla yeni bilgilerini tecrübeli meslek taşlarına arz etme imkanı oluşturan bir çalışma ortamı yaratır. Bu toplantılar , eğitim - öğretim birliği geliştirmeyi ve koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden sık sık yapılmalıdır. Toplantılarda ele alınan konular, neden-neyi - nasıl - ne - zaman - ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alınmalı ve tartışma konusu yapılarak, sonuçta karara bağlanmalıdır.

Zümre Öğretmenler Kurallarının Toplanması

Zümre toplantıları, her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat dönemi başında Yönetmelik, Yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır.

Zümre toplantısına okul müdürü yada müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi veya zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri, aynen, karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır.

Öğretim yılı başında yapılacak ilk zümre toplantılarında, öğretim yılına ait eğitim - öğretim çalışmaları planlanır. Bunun için, bir yıl önceki yıllık planlar ve uygulama sonuçları incelenmeli, planların olumlu ve aksayan yönleri tespit edilmeli, gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılmalıdır. Buna göre;

1. Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporlar, titizlikle incelenmeli, işlenmeyen konular varsa bu konuların işlenmeme nedenleri tartışılıp yeni öğretim yılı için alınacak tedbirler karara bağlanmalıdır. 

2. Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmeli, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmalıdır.

3. Yıllık ders planları hazırlanırken, dersin amaçları ile konuların özel amaçları arasın-da sağlam bir bağ kurulmalı ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmelidir.

4. Yönetmeliklerde belirtilen yazılı, sözlü yoklama ve ödev sayılarının dışında, gerekli görüldüğü hallerde yapılacak fazla yazılı ve sözlü yoklama sayıları zümrece tespit edilerek karara bağlamalıdır. Ayrıca yazılı yoklama zamanları kanaat dönemleri boyunca uygun bir şekilde yıllık planlarda yer almalıdır.

5.Verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin verilme, toplanma zamanları karara bağlanıp, yıllık planlara yazılmalı, böylece ödev ve sınavların bir arada yığılmaları önlemelidir. (2182 sayılı Tebliğler Dergisi)

6.Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler aralarında toplanarak işbirliği yaparlar. Ayrıca derslerde yapılacak gezi- gözlem, deney hususlarına yıllık planlarda yer verilmesi sağlanmalıdır.

7. Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçler de okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

8.Konuların işlenişinden, kullanılacak metot ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metot ve tekniklerin uygulanması sağlamalıdır. Bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Konulara göre uygulanacak metotlara ve tekniklere yıllık planda yer verilecektir. 

9.Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde; bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma yapılmalıdır.

10. Her dönemin sonunda yapılacak olan zümre toplantısında, o döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler tespit edilmeli, varılan sonuçlar o dönemin sonundaki öğretmenler kuruluna götürülerek görüşülmelidir. Böylece eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

11. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında, üretim işleri, eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, okulu tanıtıcı faaliyetlere de yer verilmelidir. 

12. Başbakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmalıdır.13. Her zümre toplantısında, bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmelidir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın