ZEKA OYUNLARI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
ZEKA OYUNLARI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SELİMPAŞA ORTAOKULU 
ZEKA OYUNLARI  DERSİ
I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO                                 : 1
TOPLANTI TARİHİ                          : 
13 /10/2015
TOPLANTI SAATİ                            : 15.30           
TOPLANTI YERİ                              : 
Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR
           :  


GÜNDEM:

1. Açılış.
2. 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları
3. Zeka Oyunları ders programının incelenmesi.
4. Yıllık ders planları
5. Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikleri
6. Ölçme ve Değerlendirme
7.  Kaynak araç ve gereçler.
8. Projeler görevleri
9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
10. Dilek ve temenniler.
   

GÖRÜŞMELER: 

1- Toplantı okul müdür yrd. ve zümre başkanı .......  tarafından 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılının başarılı olması dilekleriyle açılmıştır.

2– 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Zeka Oyunları ders öğretmeni .........  tarafından okundu. Bu kanuna göre, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk ilke ve İnkılaplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesi, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak
Okunan bu esaslara uyulmasının hem kanunlara uymamızı, hem de mükemmel bir nesil, başarılı öğrenciler yetiştirmemizi sağlayacağı toplantıya katılanların üzerinde birleştikleri ortak görüş olarak benimsendi. 

3- Zeka oyunları dersi öğretmeni ........ Zeka oyunları ders   Programı: Öğrencilerimiz, çizgi filmlerin, elektronik oyuncakların, bilgisayar oyunlarının, televizyonun kısaca görsel dünyanın çekiciliği tarafından  kuşatılmıştır. Bu kuşatmaya sınır koymak,  yasaklamak  da  sorunu  çözmez. Hatta  ilgiyi  daha da artırır. Bunun yolu ise zeka oyunları eğitiminden geçmektedir dedi.
Zeka oyunları dersi öğretmeni ...........
PROGRAMIN YAPISI
•   Genel amaçlar,
1.   Zeka oyunları üzerinde yoğunlaşmaları
2.   Kendi düşünme yollarının farkına varmaları,
3.   Düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunun farkına varmaları,
4.   Farklı düşüncelere saygı duymaları,
5.   Düşünürken millî, manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri,
6.   Kuşku, güven, ısrar, merak, dikkat ve sabrı düşünme sürecinde bir değer olarak kabullenmeleri,
7.   Ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları,
8.   Düşüncelerini aktarırken dili doğru ve özenli bir biçimde kullanmaları,
9.   Kendini, dünyayı ve bilgiyi sorgulayarak sağlıklı değerlendirmeler yapmaları ve
10. Tartışma kültürlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır, dedi.

Zeka oyunları dersi öğretmeni ..........;
•   Öğrenme alanları
1.   İnsan, dünya ve bilgi; bir konu alanı bilgisi değil, düşünmenin gerçekleştiği bir ilişkiler  öbeğidir.
2.   Program’la  öğrenciye  kazandırılacak  becerilerin  her  bir  sonucu  bir bilgi olarak değerlendirilebilir.
3.   Becerilerin işe koşulduğu içerikler ise dünyanın ortaya koyduğu,  özne,  nesne,  olay,  olgu,  boyut  ve  koşullardır.
4.   Bunların  arasında  bağlantıyı kavramlarla kuran ise insanın kendisidir.
5.   Bu üçlü yapıda; insan, dünya ve bilgiyi;
6.   Dünya, insan ve bilgiyi;
7.   Bilgi de insan ve dünyayı etkileyerek değiştirir.
8.   İnsan, dünya, bilgi arasındaki en güçlü bağ bilme eylemi ile  kurulur.
9.   Bilmek  herhangi  bir  yapıyı  kavramsal  alan  ile  ilişkilendirmektir.
10.   İnsanın dünya  ile  olan  ilişkisi  “bilmek”,  “anlamak”  ve  “kavramak”  içinse;  insan  dünya  ile ilişkisini  birtakım  düşünme  becerileri  ile  kurar.

Zeka oyunları dersi öğretmeni ............;
•   Kazanımlar,

Program’da  somut  olarak  yer  alan  değer,  beceri  ve  kavramların  işe  koşulması Sokrat’ın “Kendini Bil!” arayışının bir cevabıdır. Bu arayış eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve özenli düşünme becerileri ile temellendirilmiştir. Bu üç beceri eş zamanlı ve birbirini tamamlayarak gerçekleşmektedir. Program’da  yer  alan  düşünme  beceri,  kavram  ve  değerlerin kazandırılabilmesi için sınıf ortamının “sorgulama topluluğu”na dönüştürülmesi gerekir. Böyle bir ortamda öğretmen  bir  orkestra  şefi  ya  da  bir  spor takımının  çalıştırıcısı  gibi  sınıfa  rehberlik etmeli,  gerekli  ve  yeteri  kadar müdahalede bulunmalıdır.

Program’da;  beyin  fırtınası, altı  şapkalı  düşünme,  tartışma,  örnek  olay incelemesi  vb.  yanında  özellikle  Sokratik Sorgulama   yönteminin  kullanılması dersin   amacına   hizmet   edecektir.   Bu bağlamda  öğretmen Sokratik  Sorgulama  ve  soru  cevap  yöntemlerini  ağırlıklı  olarak kullanmalıdır. Sokratik sorgulamada öğretmen, öğrencilerin görüş açılarını sorgulayan bir role bürünür. Öğrencilere hitap etmek yerine, öğretmen öğrencilerle birlikte diyaloğa girerek onların fikirlerinin dinlemeliyiz,

Zeka oyunları dersi öğretmeni ...........;
•   Etkinlik örnekleri   
Programın öğrenme alanı kavram, beceri ve değerlerin analitik, yaratıcı bir düşünme ile benimsenmesini içermektedir.  Program’da yer alan kazanımların sırası aynı zamanda uygulama sırasıdır.  Uygulama sırasında öğrencinin aktif bir katılımcı olduğu, karşıt fikirlere saygılı ve hoşgörülü, bağımsız düşünüp düşündüklerini uygun bir üslupla ifade edebildiği, öğrenci merkezli yaklaşım esas alınmalıdır.
Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkilemekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Zeka oyunları dersi  ile ilgili yaklaşımımız da genel  olarak  “öğrencinin  bilincinin gelişmesini sağlayacak şartları oluşturmak ve öğrenciye, hayatın problemlerini çözebilmesinde yardımcı olacak yolları göstermek ve ilk giriş zeka oyunlarını tanıtmak ve oynatmak” şeklinde formüle edilebilir.

4- Zeka oyunları dersi öğretmeni ..............
Öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan kazanımlarda yer alan konuların yılın çalışma takvimine dengeli dağılımına dikkat edilmesine ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi.
 
5- Zeka oyunları dersi öğretmeni .;..............
Öğretim Stratejileri olarak; Sunuş (Alış) Yoluyla Öğretim,Buluş (Keşfetme) Yoluyla öğretim, Araştırma - inceleme Yoluyla Öğretimini,

Öğretim Yöntemi olarak da Anlatım, Tartışma, Örnek olay, Gösterip-yaptırma,Problem çözme, Bireysel çalışma strateji ve yöntemlerini kullanabileceğimizi belirtti
.
6- Zeka oyunları dersi öğretmeni ............
Her dönem 2. yazılı sınav yapılmasına ve 2 ders etkinliklere katılım notu verilmesini önerdi.
7- Zeka oyunları dersi öğretmeni .............
 Kaynak olarak kazanım ve değerlere  uygun, çalışma kâğıtları, bulmacalar, ve  güncel imkânlardan yararlanılarak VCD, CD, vb. araç-gereçlerin derste kullanılmasının öğrencileri derse motive edeceği belirtildi.

8- İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 35.maddesi .........  tarafından okundu. Proje görevleri belirlendi.  Proje görevleri Kasım ayında öğrencilere duyurulacak ve Nisan ayının ikinci haftası toplanacaktır, dedi.
 Bütün sınıflar: İstedikleri bir zeka oyunu tasarlama ve örneklerini yapmak
9- Zeka oyunları dersi öğretmeni ..............;
Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. Sosyal Bilgiler öğretmeni ile Atatürk ve Laiklik konularında,Türkçe öğretmeni ile Türkçeyi kullanma ve yazma konularında, Matematik Öğretmeni ile   analitik düşünme nasıl gelişti kazanımında  kısaca bütün öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır.

10- Okul müdür yrd. ve zümre başkanı ............  2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantı sona erdiALINAN KARARLAR

1-Atatürk İlke ve İnkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine özellikle dikkat edilmesi kararlaştırıldı.
2-Öğrencilerin; Geri Plandaki Düşünceleri  Bulma, Yazma, Görsel  İmge  Oluşturma,  Önem Sırasına Koyma, Sınıflandırma, Örnek Verme, Yordama Yapma, Bulmaca, Tavsiyede Bulunma, Karşılaştırma, Problem Çözme gibi davranış biçimlerinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
3- Akıllı Tahtaların derslerde aktif olarak kullanılmasına karar verildi.
4- Zeka Oyunları dersi ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının hazırlanmasına karar verildi.
5-Her dönem için 2  yazılı ve iki ders etkinliklere katılım notu verilmesi kararlaştırıldı.
6- Proje görevleri Kasım ayında öğrencilere duyurulacak ve Nisan ayının ikinci haftası toplanmasına karar verild.
7- Diğer ders öğretmenleriyle aktif bir şekilde işbirliği yapılması kararlaştırıldı.  
Sos. Bil. Öğrt.     Türkçe Öğrt.       Türkçe Öğrt.         

     
  

       ....................
      Müdür Yardımcısı

                                               ...............

                                                Okul Müdürü


Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın