Ortaokul Matematik Müfredatı 2017

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Ortaokul Matematik Müfredatı 2017 Matematik dersine yeni kazanımlar eklendi! Matematik dersine eklenen yeni kazanımlarla birlikte daha önce TEOG sınavı dahilinde olan ama yeni dönem itibariyle çıkarılmış olan konular da görülmektedir. Yapılan değişikliklerle birlikte bir sonraki dönem öğretim programında değişikliğe gidilir mi bilinmez ama bu müfredat bile sayısal dersler olarak öğrencilerin öğreneceği kapasitenin üzerinde gibi. TEOG sonuçlarından sonra Matematik dersi ortalamasına bakıldığında yaklaşık 8 doğru yani 40 puan olduğu görülmektedir. Bu da öğrencilerin çoğunun kazanımları anlayamadığının bir göstergesi.

Fen ve matematik dersine ait yeni tema/konu listesi aşağıdaki gibidir. Detaylı kazanım listesini Talim Terbiye Kurulu web adresinden edinebilirsiniz. Ortaokul Matematik Müfredatı 2017 Tüm öğretim programlarında dünyayı iyi yönde değiştirmeye çalışan bireyler yetiştirmek temel bir hedef ola-rak görülmektedir. Bu bağlamda okul, toplumsal yaşamla organik bir bağ kurma aracıdır. Okul matematiği ile öğrencilere matematiksel içerik kadar matematiksel bir bakış açısı da kazandırılmalıdır. Matematiğin tarihsel süreçte insanoğlunun bir birikimi olarak geliştiği ve kendine özgü dilinin anlaşılmasının insanlığın bir gereği ol-duğu unutulmamalıdır. 
Eğitimin hedeflerinden biri de öğrencilerin yaşam becerilerine yönelik yetkinliklerinin arttı-rılmasıdır. Bu bağlamda ülkemiz için ortak yetkinliklerin belirlenmesi önemli bir gösterge niteliğinde olduğundan Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) geliştirilmiştir. Ortaokul Matematik Müfredatı 2017 Öğretim programlarından bağımsız olarak belirlenen genel yetkinlikler İlkokul ve Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı içerisinde matematiğin kendine özel yetkin-likleri ile birlikte düşünülmelidir. Kabul edilen bu yetkinlikler çerçevesinde, matematiğe yönelik ilgi uyandırmada matematiksel kavramları gerçek yaşamla ilişkilendirme ve öğrencilerin işbirliği içerisinde birlikte öğrenebilecekleri öğrenme ortamları oluşturma esas alınırken, öğrencilerde inovatif düşündürme/harekete geçirme gibi yeterlilikler öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, bireysel farklılıklar dikkate alınarak, öğrencilerde öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmek/dikkat çekmek/merak uyandırmak, eleştirel düşünme ve güzellik duygusunda hemfikir olma olarak düşünülebilecek estetik duyarlılığı artırmak temel yaklaşım olarak benimsenmektedir.Matematiksel düşünce ilkokula başlamadan önce çocuklarda doğal olarak gelişmeye başlar. 


Evde, anaoku-lunda, içinde yaşadıkları sosyal ortamda yapılan gözlem ve iletişimler sayesinde çocuklar çevrelerini anlamlandı-rırlar. Bu nedenle matematik öğrenimini hayattan soyutlamak mümkün değildir. Oyun oynarken, hikâye dinlerken, ev işlerinde büyüklerine yardım ederken ve benzeri durumlarda matematik öğrenmeye başlarlar. Çocuklar ken-dilerine özgü bireysel ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları olan aktif bireylerdir. Matematik eğitiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, öğrencilerin geçmiş yaşantıları ile matematik arasında ilişki kurmalarının sağlanmasıdır. Matematik Dersi Öğretim Programı kavramsal öğrenmeye, işlemlerde akıcı olmaya, matematik-sel kavramlar arasında ilişki kurmaya, matematiğin dilini, kavramlarını, terimlerini ve sayıları kullanarak iletişim kurabilmeye, matematiksel modellemeler yapabilmeye, akıl yürütmek ve nesneler arasındaki ilişkileri matema-tiksel terimlerle ifade etmek için uygun stratejileri seçebilmeye ve problem çözme becerilerine sahip olmaya vurgu yapmaktadır. 

Matematik Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin deneyimlerini ve farklı düşüncelerini ortaya çıkarmalarına ve somut deneyimler ile matematiksel anlamlar oluşturmalarına yardımcı olmayı önemsemektedir.Matematik öğretimi, öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları için fırsatlar yaratmayı ve matematiğin uğraşmaya değer olduğunu hissettirmeyi desteklemelidir. Öğrenciler ancak kendi yap-tıklarını daha kolay anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırması gerek-mektedir. Bu da özellikle ilkokul seviyesinde matematik ile ilgili tecrübelerinin basitten zora ve somuttan soyuta doğru giden bir sırayla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Somut araç ve gereçlerin kullanılması, oyun temelli uygulamalarla öğretime yaklaşılması, farklı yetenek ve seviyedeki öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısın-dan önemlidir. Ayrıca bu öğretim materyal ve yöntemlerinin etkili olabilmesi için öğretmen, yönelteceği sorularla öğrencilerin kavramın farklı gösterimleri arasında (şekil, sembol vb.) ilişki kurmalarına ve geçiş yapmalarına yardımcı olmalıdır.Bütün öğrenciler matematiği öğrenebilir. Öğrenme ortamı tüm öğrencilerin kendi stratejilerini geliştirebile-cekleri, rahatlıkla sorular sorabilecekleri, kendi düşüncelerini arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tartışabilecekleri ve matematiksel varsayımlarda bulunabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. Bu amaçla açık uçlu sorulara yer verilmeli ve bu soruların tartışılabileceği, sorgulamaların yapılabileceği, farklı fikirlerin rahatlıkla paylaşılabileceği katılımcı bir sınıf ortamı oluşturulmalıdır.Matematik Dersi Öğretim Programı bilgi ve iletişim teknolojilerinin matematik öğrenimi ve öğretiminde kullanı-mını desteklemektedir. Öğrencilerin kavramları anlamlandırırken bu kavramlar arasındaki ilişkileri keşfetmelerine yardımcı olacak şekilde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılmalıdır. Bu teknolojiler öğrencilerin problem çözerken farklı yaklaşımlar geliştirmelerine, akıl yürütmelerine ve matematiksel genelleme yapmalarına ortam hazırlamalıdır. Örneğin, dinamik geometri yazılımında öğrenciler farklı üçgenlerin iç açılarının toplamının her za-man 180 derece olduğunu fark ederek, üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu gözlemleyebilirler.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın