DERS KİTABI CEVAPLARI 2017-2018

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

DERS KİTABI CEVAPLARI 2017-2018

Öğrencilerin öğrenme düzeyini etkileyen önemli faktörlerden biri de ders kitaplarıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, öğrencilerde tam öğrenmeyi gerçekleştirebilecek zengin öğrenme ortamları oluşturulamadığı için, ders kitapları temel kaynak olarak biraz daha öne çıkmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimizin çoğu da derslerde kullanacakları öğretim yöntemlerini ders kitaplarındaki konu işleniş sistemine göre plânladıklarından, Ders Kitapları Cevapları hem öğretmen hem de öğrenciler üzerinde son derece büyük öneme sahiptir. Ders kitaplarında verilen konuların sunum biçimi, öğrencileri aktif olarak olayların içersine sokabilecek durumda olmalıdır. Ders Kitabı CevaplarıBerkay Yayınları, Özgün Matbaa, Semih Ofset, Evrensel iletişim, Cem Veb Ofset, Evren, Tekno Artı, Fenbil, Etkin Sonuç, Pasifik, Gizem, Dikey, Yakınçağ, Öğün, Doku, Ada Matbaa, Lider, Tutku, Meram, Sevgi, Yıldırım, Tuna Matbaa

TürkçeMatematikFen BilimleriSosyal Bilgilerİngilizceİnkılap Tarihi bir yandan öğrencilerin neler öğreneceklerini belirlerken, diğer taraftan öğretmenlerin öğreteceklerini de etkileyen kaynaklardır. Buna karşın belki de en fazla eleştirilen eğitim araçlarıdır. Ders kitapları Cevapları 2017-2018 Yeni programa göre hazırlanan ders kitapları biçim olarak incelendiğinde ders kitaplarının giriş kısmında kitapta kullanılan şekil, çizim ve sembollerin ne anlama geldiği ve bunların nasıl kullanılacağının yer aldığı bir “organizasyon şemasına” yer verilmiştir.

Bu şekilde çocuklarda oryantasyonu sağlayacak bir yaklaşımın olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Ders kitabı öğretmen kılavuz kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve bilgisayar destek materyalleri ile bütünleştirilmelidir.

Ders Kitabı Cevapları
Ders Kitabı Cevapları

Ders Kitabı Cevapları (Yeni)

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları,12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları ortaya çıkan değerler; ulusal değerler, sorumluluk, özdenetim, çalışkanlık, hoşgörü, merhamet, nezâket, onurlu olma, tutarlılık, dürüstlük olarak belirlenmiştir.  Ders Kitabı Cevapları nın içeriksel ve niteliksel özelliklerine koşut olarak çağdaş, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, demokratik, yurtsever, ulusal ve evrensel değerlere bağlı, hoşgörülü vb. niteliksel özelliklere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanması olanaklı olabileceği gibi; bu niteliklerin tam karşıtı özelliklere sahip bireyler yetiştirilmesine neden olunması da olanaklı olabilecektir.

Ders Kitabı Cevapları
Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

Özellikle okuma sorunu olan ve genellikle ders kitapları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı dışında başka kitapları okuma açısından yetersizlik gösteren bir toplum olmamız nedeniyle ders kitaplarının önemi bir kat daha artmaktadır. Bu gerçeklikler, ders kitaplarının nesnel bir biçimde, eğitim bilimlerinin ilkelerine ve çocuk gelişimine uygun olarak değerlendirilmesinin son derece önemli olduğuna da gönderimde bulunmaktadır. Ders Kitabı Cevapları Yayınlarıçalışmada ortaokul ders kitapları örnek bir inceleme yoluyla fiziksel, eğitsel, görsel ve dil-anlatım özellikleri açısından incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; ders kitaplarında genel olarak öğrencilerin kitabı nasıl kullanacaklarını, kitap içeriğini vb. anlatan bir önsözün, ünite başlarında o ünitede nelerin öğretileceğinin belirtildiği kazanım ifadelerinin, ünite sonunda bir özet kısmının, kitap sonunda indeksin ve kullanışlı tarihi-coğrafi haritalardan oluşan küçük bir atlasın olmamasının, metin kısımlarında konu anlatımlarının yetersizliğinin vb. dikkat çeken eksiklikler olduğu görülmüştür. Yeni Ders Kitabı Cevapları Nedir? Eğitim, planlı ve programlı bir sistem olarak, önceden belirlenmiş davranış biçimlerinin öğretim süreçlerinde bireylere kazandırılmasını amaçlar.

Bu sonuçlar çerçevesinde mevcut kitapların ideal bir ders kitabına dönüşebilmesi için ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki kitaplardan, öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşlerinden yararlanarak önerilerde bulunulmuştur. Ders Kitabı 2017-2018 Cevapları Ülkelerin eğitim alanındaki başarısı hazırlanan ders programlarının niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Ders programlarının hedef kitlelere ulaştırılabilmesi, istendik sonuçların oluşturulabilmesi için taşıyıcı ögeler gereklidir. 5. Sınıf6. Sınıf7. Sınıf8. Sınıf,

Ders Kitabı Cevapları 2017-2018
Ders Kitabı Cevapları (Tüm Sınıf ve Dersler)

Çok geniş kitlelerin farklı düzeylerdeki bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerinin sağlanabilmesi açısından gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerinin bu kitlelere ulaştırılabilmesi için yazılı/nesnel iletişim birimlerine gereksinim duyulur. Bu iletişim ortamlarını yazılı şekilde oluşturan kaynak ise ders kitaplarıdır. Ders kitapları, “kesin olarak belli bir dersi ele alan kitap. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş ve belli bir derste kullanılmak üzere hazırlanmış ve belli bir ders için kaynak görevi gören kitap”lardır. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği’nde (1995) ders kitabı, “her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser” olarak tanımlanmıştır. 

2017-2018 Ders kitapları Cevapları, öğretim süreçlerindeki rolünü belirleyen ve arttıran en temel özelliği öğretim programlarının taşıyıcısı olmalarıdır. Öğretim programlarının kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme değerlendirme olmak üzere dört temel ögesi vardır. Ders kitaplarının öğretim programlarının taşıyıcısı oldukları vurgulandığında ders kitabını, “bir eğitim programında yer alan kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci ile ölçme değerlendirme boyutlarına uygun olarak hazırlanmış ve öğrenme amaçlı kullanılan basılı bir öğretim materyali” olarak da tanımlayabiliriz

Ders kitapları Cevapları eğitimin kitlesel boyutu düşünüldüğünde bireysel ve toplumsal yaşamı çevreleyen tüm bilgi, beceri ve değerlerin tek tek bireylere taşınabilmesinin en kolay ve en ekonomik yolunu oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim süreçlerinde en sık ve vazgeçilmez bir araç olarak kullanılan ders kitapları hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin en önemli yardımcılarından birisidir. Bir kitap ders kitabı olarak nitelendirildiğinde, bu kitabın bir ders için kullanıldığı ve bu dersin geliştirilmesine esas oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat)

Ders kitaplarının öğrenme-öğretme süreçlerindeki rolüne ilişkin çok ilginç belirlemelerde bulunur. Ona göre ders kitapları düzenleyici ve zamanlayıcı yönüyle öğretim programlarının iskeleti gibidir. Ders kitabının olmayışı, öğrencilerin gözünde amaçsızlık anlamına gelirken öğrenmelerinin de ciddiye alınmadığını düşünmelerine neden olur. Ders kitabı birçok durumda dersin bir özeti gibi hizmet görür; öğrenciler ders kitabı olmadan derse ve öğretmene odaklanamazlar; özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler açısından ders kitabı güven, kılavuz ve destek anlamına gelir. Ders kitaplarının öğretim süreçlerindeki rolünü belirleyen ve arttıran en temel özelliği öğretim programlarının taşıyıcısı olmalarıdır.


Ders kitapları Cevapları Öğrencilerin ilgi alanları ve zihinsel gelişimlerinin farklı olduğu bir eğitim ortamında öğretmenlerin en çok kullandığı araçlardan birisi de ders kitaplarıdır. Feodal-Sanayi-Bilgi toplumu katmanlarının iç içe yaşadığı ülkemizde bütün öğrencilerin aynı hazırbulunuşluk düzeyinde olmasını beklemek büyük bir yanılgıdır. Bu çerçevede diğer ders araçlarının yoksunluğuna rağmen, bütün eğitim kurumlarında bulunması mümkün olan ders kitaplarının nitelikli fiziksel, eğitsel, görsel ve dil-anlatım özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

Ders Kitabı Cevapları Sayfa diğer araç-gereçlere oranla daha az bir maliyetle hazırlanabildiği için ekonomiktir. Ulaşılması ve taşınması kolaydır. Ortak bir bilgi kaynağıdır. Çok miktardaki bilgi etkili bir şekilde sunulabilir. Öğrencilerin derse ve konuya güdülenmelerinde önemli bir rol oynar. Görsel-işitsel araçlarla birlikte kullanılabilir. Ders kitapları Cevapları ilgili dersin diğer derslerle olan ilişkisinin kurulmasını sağlar. Öğrenciye bireysel çalışma olanağı sağlar. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliş- tirmeleri için özendiricidir. Bilginin kalıcılığını arttırmak, unutmayı engellemek açısından öğrenciye tekrar yapma olanağı da sağlar. Öğrenciler öğrenme hızlarına bağlı olarak ders kitaplarından yararlanabilirler.

Ders kitapları aynı şekilde öğrencilerin konu bütünlüğü içerisinde dersi takip etmesini, ilgili konu ile diğer konular arasında ilişkiler kurabilmesini sağlar. Ders kitaplarının çok sık kullanımı öğretmenler ve öğrenciler açısından sınırlayıcı bir durum oluşturur. Hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından ders için kullanılacak tek kaynakmış gibi algılanması dersi destekleyecek diğer araç-gereçlerin kullanılmasını engellemektedir. Gereksiz bilgiler öğretim sürecini niteliksizleştirebileceğinden kitaplarda gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. 

Ders Kitabı Cevapları
Öğrencilerin günlük yaşamından, deneyimlerinden örnekler verilmeli, kitaplarda dil olarak günümüz Türkçesi kullanılmalıdır. Etnosantrik (kendi kültürünü diğerlerinden üstün görme anlayışı) unsurlar yer almamalıdır. Tarih ünitelerinde savaş tarihinden ziyade toplumsal tarih işlenmeli, bilgiler yanlı ve mutlak doğrular olarak sunulmamalıdır (Bilimsellik ve görelik ilkelerine uyulmalıdır). Bunlar yanında kitaplarda neden-sonuç ilişkisi net olarak vurgulanmalıdır. Bütün öğrencilerin ilgi alanları ve zihinsel gelişimlerinin farklı olduğu gerçeği göz ardı edilmeden, okul türlerine ve bölgesel özelliklere göre çeşitlendirilmelidir. Ders kitapları (2017-2018) için geliştirilecek ölçütler şu başlıklar altında incelenebilir. 

Ders kitapları Cevapları tüm sınıflar ders ders, toplumların kültürel değerlerinin aktarılmasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak önemli rol oynamaktadır. Kültürel değerlerin öğrencilere anlatılabilmesi, benimsetilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması, öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığını edinmesi, eğitilmesi ve kişiliğinin şekillenmesinde ders kitabını oluşturan metinlerin içerik, tür, tema seçimi gibi hususlar bakımından seçkin olması çok önemlidir.

Ders Kitabı
Ders Kitabı

Ders kitapları Cevapları (Güncel), görevleri itibariyle eğitim-öğretim için gerekli araç-gereçlerin en başta gelenidir. Ders kitapları, sadece eğitim-öğretim göreviyle kalmaz; aynı zamanda toplumların kültürlerini, tarihlerini aktarma görevini de yerine getirir. Ders kitabı Cevapları; hem öğretmene hem de öğrenciye yardımcı olan en önemli eğitim-öğretim aracıdır, eğitim-öğretim, bilgi üretme ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere rağmen, geçerliliğini koruyan en temel eğitim ve öğretim materyalleri ve öğrenme sürecinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ders kitaplarında kullanılan metinler dönemin aynası olmaları açısından birer vesika niteliğindedir. Ders kitabına alınacak metinler yazarları tarafından yazılacaksa yine kullanılacak kelimeler, oluşturulacak cümleler konuyla ilgili değerleri yansıtacak şekilde özenle seçilmelidir.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın