11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 8. sınıf ders kitaplarından birisi de Meb Yayınları yayınlarından çıktı. 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları nın yazarı KOMİSYON ve kitap 225 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.


11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.

1.ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
İnkılap Tarihi   cevapları sayfa 16-17 Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
S1.XIX.yüzyılda Selanik şehrinin siyasi,sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 1.Siyasi Durum:Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir.Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir.Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir.
Kültürel Durum: Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum,Bulgar,Sırp,Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı.Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil,inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı.
Sosyal Durum:Fransız İhtilalinden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır.Rumelideki en gelişmiş şehirdir. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir,canlı bir ticaret merkeziydi.        
S2.Mustafa Kemal'in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkı nelerdir?
Cevap: 2.Yeni öğretim metodları uygulanmakta,okumayı ve yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı.Pozitif bilimler dersleri verilmekteydi.

S3. Mustafa Kemal'in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarlar kimlerdir?
Cevap: 3.Namık Kemal,Tevfik Fikret,Ziya Gökalp,Celal Nuri,Voltaire,J.J. Rousseav

S4. Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?
Cevap: 4.Çanakkale Savaşı,Trablusgarp Savaşı,Kafkas Cephesi,Balkan Savaşları,Kurtuluş Savaşı

S5. Mustafa Kemal'in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 5.M.Kemal birçok savaşta başkumandan olarak görev aldı.Ülkeyi ileriye götürmek için çalıştı.

S6. Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız?
Cevap: 6. Sevr Antlaşması’ndaki maddelerin ileride nelere yol açacağını düşünüp bu antlaşmanın kabul edilmesini istememiştir.

S7. Mustafa Kemal'in ordu,siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Cevap: 7.Partiye katılmak isteyen subayların ordudan ayrılması gerektiğini düşünüyordu.Çünkü ordu ve cemiyet bir oldığu sürece askeri alanda başarı sağlanamayacağı düşüncesindeydi.

S8. Mustafa Kemal'in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul'daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 8.Osmanlı Devleti’nin başkentiydi.

S9. Mustafa Kemal'in sizi etkileyen en önemli özelliğini nedenini belirterek yazınız?
Cevap: 9.Cevap size aittir.

S 10. Mustafa Kemal'in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: 10.Küçüklüğünden beri askerliğe ilgi duyuyordu. Babasının ona verdiği öğüdü dikkate almıştır. Eğitim hayatında da okuduğu kitaplar ve devleti bulunduğu durumdan kurtarmak için düşünceleri eğitim hayatını etkilemişti.

B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
1. Kocacık
2. 31 Mart
3. milliyetçilik
4. Trablusgarp
5. ileri görüşlülüğü
6.  Batıcılık ve Türkçülük
7. Vatan ve Hürriyet
8. İngiliz
9 Albaylığa
10. Muş ve Bitlis

C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız.
1. (Y)
2. (Y)
3. (D)
4. (Y)
5. (Y)
6. (Y)
7. (D)
8. (D)
9. (Y)
10. (D)

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.B) Manastır Askerî İdadisi
2.C) Namık Kemal
3.A) Makedonya Cephesi
4.D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir
5.C) II- III –IV – I
6.B) Çanakkale Savaşı
7.E) I – II – III – IV

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
İnkılap Tarihi   sayfa 44 sayfa 45 Cevapları
A- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız
1- Almanya’nın Osmanlı devletinin  1. Dünya savaşında yanında katılmasını istemesinin nedenleri nelerdir.
Cevap: Osmanlı devletinin Jeopolitik konumundan faydalanmak, Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak, Osmanlı devletinin savaşa girmesi ile açılacak yeni cephelelerle savaşı geniş alanlara yaymak

2- Mondros ateşkes anlaşmasındaki Hangi maddeler Osmanlı devletinin işgalini kolaylaştırmayı amaçlamıştır.
Cevap: 7 madde özetle Osmanlı ülkesinde herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir maddesinin amacu budur.

3- Paris Barış konferansının toplanma amacı nedir.
Cevap: Birinci Dünya savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek

4-  İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur
Cevap: Mitigler düzenleyerek protesto etmişler…..

5- Milli mücadeleyi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir.
Cevap: Bulundukları bölgelerin kurtulşu için mücadele etmişlerdir.

6- Amasya görüşmelerinin temsil heyeti açısından önemi nedir.
Cevap: Bu Görüşme ile Osmanlı hükümeti resmen Temsil heyetini tanımıştır

7- Mustafa Kemal samsuna çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının nedenleri nelerdir.
Cevap: İstanbul hükümetinin isteklerine aykırı hareket etmesidir.

8- Temsil heyetinin Ankara’yı merkez olarak seçmesinin nedenleri nelerdir.
Cevap: Ankara Anadolunun tam ortasında olmakla cephelere ve önemli yollara yakın olması vs…

9- Büyük Millet meclisine karşı ayaklanmaların nedenleri nelerdir.
Cevap: 1- Osmanlı hükümetinin ve itilaf devletlerinin milli mücedelenin Osmanlı halifesine karşı olduğu propagandaları

2- İngilizlerin Boğazlar ayerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi.
3- Kuvayı Milli birliklerinin bazı bölgelerde disiplinsiz davranması ve düzenli orduya katılmak istememesi
4-Azınlıkları ayrı birer devlet kurmak istemeleri
10- Sevr anlaşmasına karşı Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri neler olmuştur.
Cevap: Osmanlı hükümetinin Tepkisi: Sevr anlaşmasının ağır hükümler kabullenlmiştir.
M. Kemal'in tepkisi: Anlaşmanın Kabul edilemeyecek olduğunu beyan etti.
Türk Milletinin Tepkisi : Sevr Anlaşması Türk halkının azmini kırmadı aksine bağımsızlığa olan aşkını daha da perçinledi

B- Aşağıdaki cümlelerde boş  bırakılan yerleri Uygun öncüllerden biri ile doldurunuz.
1- Sivas kongresi sonrası Milli mücadelenin yayın organı olarak İRADEi  MİLLİYE gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.
2- Sevr anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere padişah tarafından eski nazırlar ve komutanlardan oluşan SALTANAT  ŞURASI  toplanmıştır.
3- Osmanlı devletinin kaybettiği son kuzey Afrika toprağı  TRABLUSGARP dır
4- Son Osmanlı Mebusan meclisindeki Milli Mücadele taraftarları FELAHI VATAN grubunu kurmuşlardır.
5- Manyas, Susurluk  gönen Biga ve Adapazarı bölgesinde  ANZAVUR  Ayaklanmasını bizzat Osmanlı hükümeti desteklemiştir.
6- Sivasta bir kongre toplanması kararı AMASYA GENELGESİ ile alınmıştır
7-misakı Milli kararları OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE kabul edilmiştir.
8- İstiklal mahkemeleri  HIYANETİVATANİYE kanunun çabuk uygulanması için kurulmuştur
9- 1. Dünya savaşı Avusturya- Macaristan Veliahtı Ferdinand’ın  SIRBİSTAN  gezisinde öldürülmesi sonucu başlamıştır.
10- Osmanlı devletinin devamını Amerikan mandasına bağlılıkta olabileceğini savunan cemiyet WİLSON İLKELERİ CEMİYETİ dir.

C- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
1- ( Y)1. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacıyla birleşmiş milletler kurulmuştur.
2- (   D)Mondros ateşkes anlaşması sonrası Osmanlı devletinde ik işgal edilen yer izmirdir.
3- (  D )İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline Paris barış konferansında karar verildi.
4- ( Y  )Milli Mücadeleye destek veren cemiyetler Erzurum Kongresinde birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
5- (  Y )Mustafa  KEMAL  Samsun’a geldiğinde Yıldırım Orduları grup komutanıdır
6- (  D )Erzurum Kongresi  toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
7- ( D  )Anadolu Ajansı milli birlik ve bütünlüğe zarar verecek iç ve dış tüm yayınlara karşı milleti uyarmak için kuruluştur,
8- (  Y )Son Osmanlı Mebusan meclisi, Mustafa Kemal’in istediği şehirde toplanmıştır
9- ( D  )Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları İstanbul hükümeti ve işgal devletleri desteklemiştir.
10- ( D  )İmzalanmasına rağmen Sevr anlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

Ç – Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Balkanlarda yaşayan Türklerin bir bölümü Balkan Savaşları’ndan sonra Anadolu’ya göç etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçler sonucunda ortaya çıkan bir durum değildir.
A)Toplumsal hayatta düzenin bozulması
B) Osmanlı Devleti’nde iş bulma ve barınma sorunlarının ortaya çıkması
C) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi
D) Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında siyasi gerginlik çıkması
E)Anadolu’daki Türk nüfusunun artması

2-Mondros Ateşkes Anlaşması’nın maddelerine ve anlaşma sonrasına bakıldığında aşağıda verilen durumlardan hangisinin Türk milletinin direnişinde etkili olduğu söylenemez.
 A) Osmanlı Hükûmeti’nin işgallere sessiz kalması
B) Ülkenin dört bir yanının işgal edilmesi
C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Türk halkının can ve mal güvenliğini Osmanlı Hükûmeti’nin sağlayamaması

3-İngiltere gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdiği Batı Anadolu’nun, Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a verilmesi için çalışmıştır
İngiltere’nin bu politika değişikliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Yunanistan’ın sömürge paylaşımında geride kalması
B)Yunanistan’ın asker sayısının daha fazla olması
C) İtalya’nın siyasi birliğini geç tamamlaması
D) Sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istenmemesi
E) İtalya’nınTrablusgarp ve On İkiAda’yı alması

4-Erzurum Kongresi’nden önce, askerlik ve diğer bütün görevlerinden istifa etmesine rağmen Türk halkının Mustafa Kemal’e olan desteğinde azalma olmaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Düzenli ordunun kurulduğunun
B) Osmanlı Hükûmeti’ninAnadolu halkı üzerinde etkisinin devam ettiğinin
C) Türk halkının Mustafa Kemal’in mücadelesine değer verdiğinin
D) Cemiyetlerin de Mustafa Kemal’i desteklediğinin
E) Millî Mücadele’yi tek bir kişinin yönettiğinin

5-Erzurum Kongresi’nin hangi kararı işgalci devletlere ve Osmanlı Hükûmeti’ne karşı bir başkaldırı özelliğindedir?
A) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
B) Manda ve himaye kabul edilemez.
C) Millî kuvvetleri etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Mebusan Meclisi derhâl toplanmalıdır.
E) Hristiyan azınlığa siyasi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

6-Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin İstanbul dışında, Anadolu’nun güvenli bir yerinde toplanmasını istemiş ancak Osmanlı Hükûmeti bu öneriyi kabul etmemişti.
Aşağıdaki olaylardan hangisi meclisin İstanbul’da güvenli çalışamayacağını ve Mustafa Kemal’in haklılığını göstermiştir?
A) SevrAntlaşması’nın imzalanması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) İzmir’inYunanlılar tarafından işgali
D) İstanbu’un resmen işgali
E) Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar çıkması

7- I- İstiklal Mahkemelerinin kurulması
II- Kuvvetler birliğinin kabul edilmesi
III- Düzenli ordunun kurulması
Bu gelişmelerden hangilerinin Büyük Millet Meclisinin etkinliğini artırdığı savunulabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) I – II
D) I – III
E) I – II – III

3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
İnkılap Tarihi  sayfa 66 sayfa 67 cevapları 
 1- Milli Mücadele de Doğu Cephesinde kimlere karşı niçin savaşılmıştır.
CEVAP: Ermenilere Karşı savaşılmıştır.
2- Milli Mücadele de Güney cephesinde işgallere karşı yapılan direnişin Özellikleri nelerdir açıklayınız?
CEVAP: Güney cephesinde Halk kendi imkanları ile kurtuluş mücadelesi vermiştir.
3- Londra Konferansının TBMM hükümeti açısından önemi nedir. Açıklayınız.
CEVAP: TBMM hükümeti londra konferansına çağırımakla İtilaf devletleri tarafından resmen tanınmıştır. Burada Tevfik paşanın ben sözü milletin gerçek temsilcisine bırakıyorum demesi TBMM hükümetinin elini güçlendirmiştir.
4- Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna neden çekilmiştir. Belirtiniz.
CEVAP: Eskişehir Kütahya savaşının kaybedilmesi üzerine zaman kazanmak ve yeniden toparlanmak için bu geri eçkiliş gerçekleştirilmiştir.
5-TBMM Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini niçin vermiştir. Belirtiniz.
CEVAP: Sakarya savaşı öncesi Mustafa KEmal bu yetkiyi istemiş ve kararların hızlı ve çabuk alınması için bu yetki verilmiştir.
6- Tekalifi Milliye emirleri niçin çıkarılmıştır açıklayınız.
CEVAP: Sakarya savaşı öncesi Türk Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için.
7- İstiklal marşının anlam ve önemini açıklayınız.
CEVAP: Milli Mücadele'yi gerçekleştiren kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklâl Marşı ve bayrağımız bağımsızlığımızın sembolleridir.
 İstiklâl Marşı, Türk Milleti’nin ruhunda sözle örülmüş bağımsızlık marşıdır. Yurda duyulan sevgi ve bağlılığı sanatkârane bir şekilde ifade eder.İstiklal Marşı, şühedâ fışkıran vatan toprakları için, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı veya sakat kaldığı Millî Mücadele döneminde yazılmış olmasına rağmen kahraman ordumuza ve milletimize cesaret ve ümit vermiştir. Bu ümitle Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlatılmıştır. İstiklâl Marşı, Şanlı bir mazisi olan, üç kıtaya hükmeden Türk Milleti’nin bayrağının ve vatanının ebediyen yaşayacağını müjdelemiştir. Mehmet Akif, “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl” derken Hak kelimesinin her iki anlamına da işaret etmektedir. İlah ve adalet kavramı arasında münasebet kurarak hem Türk milletinin imanını hem de devlet geleneğimizdeki adalet, hak, hukuk ilkelerini ifade etmiştir. İstiklâl Marşı, millî karakterimizi, tarihimizi, imanımızı, Millî Mücadele günlerinin heyecanını içinde taşıyan, o günleri ve o günleri yaşayanların duygularını nesilden nesile aktaracak olan emsalsiz bir abidedir. İstiklâl Marşı’mız edebiyat, sanat, ahenk yönlerinden diğer ulusların marşlarından çok üstündür.

8- Sakarya Zaferinden sonra itilaf devletlerinin politikalarında ne gibi değişiklikler olmuştur. Açıklayınız.
CEVAP: Sakarya Savaşı’ndan sonra itilaflar Türk ordusunu geçemeyeceklerini anlayınca geri çekilmeye başlamışlardır ve daha sonra boşaltmışlardır.

9- Büyük taarruzdan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştır. Açıklayınız.
CEVAP Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanarak halktan yardım toplandı.

10- Mudanya ateşkes anlaşmasının önemi nedir açıklayınız.
 CEVAP: Askeri zaferimizi tamamlayan siyasi ve diplomatik bir zaferdir. Doğu Trakya ve boğazlar savaş yapılmadan alındı.

B aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
Kelimeler: Sakarya, İstiklal mahkemeleri, İtalyanlar, Gazi, Mareşal, Gümrü, Dörtyol, Fransızlar, İsmet Paşa, II. İnönü, KARS, TBMM, İngiltere Hükümeti, Kuvay-ı Milliye, Fevzi Paşa
1-TBMM hükümetinin ulaslararası alanda imzaladığı ilk anlaşma GÜMRÜ dır
2-Milli Mücadele de ilk kurşun  DÖRTYOL’da atılmıştır.
3- Mustafa Kemal II. İNÖNÜ savaşı sonrası İsmet Paşa’ya Gönderdiği telgrafta “ siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz” sözüyle savaşın kazanılmasının Türk halkının ümidini artırdığını vurgulamıştır.
4- Milli Mücadele de  İTALYAN’lara karşı cephe açılmamıştır.
5- TBMM Sakarya savaşından sonra Mustafa KEMAL’e GAZİLİK ve MAREŞALLİK Ünvanı vermiştir.
6- Tekalifi Milli Emirlerinin Uygulanmasında çıkabilecek sorunlara karşı  İSTİKLAL  MAHKEMELERİ  yetkili kılınmıştır.
7- Doğu Sınırımızı bu günkü haliyle kesinleştiren anlaşma KARS anlaşmasıdır.
8- Güney cephesindeki mücadele KUVAYI MİLLİYE birlikleri tarafından kazanılmıştır.
9- Mudanya Ateşkes anlaşmasına göre Boğazlar ve İstanbul TBMM’ye  bırakılmıştır.
10- Milli Mücadele de savaşlar Yunanlılarla yapılmasına rağmen Mudanya Ateşekes anlaşmasında Yunanistan’ı İNGİLTERE temsil etmiştir.

C. Aşağıdaki bilgilerin başına Doğru ise (D) yanlış ise (Y) işareti koyunuz.
(….D.) Harbord Raporu Ermenilerin Anadolu üzerindeki iddialarının geçersizliğini ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.
(…D..) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini Sakarya Savaşı’ndan önce vermiştir.
(…Y..) Mudanya Ateşkes Anlaşması I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.
(…Y..) Dumlupınar Meydan Savaşı,Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın diğer adıdır.
(…Y..) Millî Mücadele’de Adana, Urfa,Antep ve Maraş’ta İngilizlere karşı savaşılmıştır.
(…D..) Millî Mücadele’de düzenli ordunun Yunanlılara karşı kaybettiği tek savaş Eskişehir – Kütahya Savaşı’dır.
(…D..) Tekâlifimilliye Emirlerinin yurt genelinde uygulanması ile Sakarya Savaşı öncesi Türk ordusunun ihtiyaçları tamamlanmaya  çalışılmıştır.
(…D..) İtalyanlar,Anadolu’yu Sakarya Zaferi sonucunda boşaltmışlardır.
(…D..) 1921Teşkilatı esasiye yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır.
(…D..) Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İstanbul ve DoğuTrakya savaş yapılmadan geri alınmıştır.

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele ile ulaşmak istenen hedeflerden değildir.
A)Yurdu düşman işgalinden kurtarmak
B) Bağımsız bir devlet kurmak
C)Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek
D) Padişahın yetkilerini genişletmek
E) Millet egemenliğine dayalı bir yönetime geçmek

2-İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem İstanbul hem de Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni çağırmıştır. İtilaf Devletlerinin bu davranışlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adaletli bir politika izlemek
B) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
C) Büyük Millet Meclisini tanımak
D) TBMM’nin isteklerini kabul etmek
E) Halifenin gücünden yararlanmak

3-Millî Mücadele döneminde;
• Asker kaçaklarına ve ayaklanmalara karşı Hıyaneti vataniye Kanunu’nun çıkarılması
• Subay ihtiyacını karşılamak için Ankara’da subay okulunun açılması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Düzenli orduyu oluşturmak
B) İstanbul Hükûmeti’ne son vermek
C) Otorite sağlamak
D) Millî egemenlik anlayışını hayata geçirmek
E) Saltanatı güçlendirmek

4-Aşağıda verilenlerden hangisi Gümrü Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir.
A) Bu antlaşma ile Kars ve çevresi Türkiye’ye kalmıştır.
B) Ermenistan Misakımillî’yi tanımıştır.
C) Ermenilerin “Büyük Ermenistan” hayalleri sona ermiştir.
D) Bu antlaşma ile Batum Ermenistan’a bırakılmıştır.
E) Doğu sınırımız kısmen tespit edilmiştir.

5-Mustafa Kemal, Millî Mücadele’de Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
B) 1921Anayasası kabul edildi.
C) Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı.
D)Tekâlifimilliye Emirleri çıkarıldı.
E) Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.

6-Millî Mücadele’de Türk ordusunun kazandığı askerî başarılardan sonra bazı antlaşmalar yapılmıştır.
Buna göre aşağıdaki antlaşma imzalanan devletlerden hangisi yanlış gösterilmiştir?
A) GümrüAntlaşması – Ermenistan
B) MoskovaAntlaşması – Sovyet Rusya
C)AnkaraAntlaşması – Fransa
D)Lozan BarışAntlaşması – İtilaf Devletleri
E)Kars Antlaşması – İngiltere

7-5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık yasası ile meclise ait olan yasama ve yürütme yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal’e devredilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?
A)Tekâlifimilliye Emirlerini çıkarması
B)Başkomutan sıfatıyla orduya komuta etmesi
C) İstanbul Hükûmeti ile görüşmesi
D) İtilaf Devletlerinin barış tekliflerini reddetmesi
E) Türk ordusuna taarruz emri vermesi

8-Fransızlar, aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu’da işgal ettikleri bölgeleri tamamen boşaltmışlardır?
A) I. İnönü Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) BüyükTaarruz
E) Eskişehir – Kütahya Savaşı

sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64  cevapları
Soru: İtilaf Devletlerinin Anadolu’da nereleri işgal ettiklerini hatırlayarak hangi cephede, kimlerle savaşıldığını söyleyiniz.
CEVAP: Doğu Cephesinde Ermenlilerle
Batı Cephesinde yunanistan ile
Güney Cephesinde Fransızlarla
CEVAP: Şiirler okunduğunda görülecektir ki Vatanın işgaline tepki vardır ancak Bu durumdan kurtulmak için çağrıda vardır. Kurtuluş Savaşı için vatanın evlatlarına çağrı yapılarak bu esarete son verilmesi istenmektedir.

Sayfa 49 
Soru :Ermenilerle yapılan savaşın Milli Mücadeleye etkileri nelerdir.
CEVAP: Doğu anadoluda Ermenliler savaşlar yapılması ve aynı zamanda Batı Anadoluda Yunanistan karşı savaşlar yapılması Milli mcadele ordularını iki cephede savaşmak zorunda bırakmaışlardır. İki cephede savaşmak haliyle orduyu yıpratır ve gücünü ikiye bölmek zorunda bırakır
Soru: Anlaşma Hükümlerinde Osmanlı devletinin adının geçmemesi neyin göstergedir.
CEVAP: Artık Osmanlı devleti yerine TBMM hükümetinin muhatap alındığını gösterir. Buda demektir ki Ermenistan TBMM hükümetini resmen tanımıştır.
Soru: Gümrü Antlaşması’nın maddelerini Sevr Antlaşması’nın Ermenilerle ilgili maddeleriyle karşılaştırınız.
CEVAP:  Sevr Anlaşmasına göre Doğu anadoluda bir ermeni devleti kurulacaktı. Sevr anlaşması ile ise Ermeniler Doğu anadoluda ki toprak iddialarından vazgeçmiştir. Ayrıca zaten Ermenistan Sevr anlaşmasını tanımayacaktır hükmü Gümrü Anlaşmasında yer almaktadır.
SORU: Yukarıdaki metinden yapacağınız çıkarımlara göre Güney Cephesi’ndeki Kuvayımilliye’nin özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Güney Cephesinde Halk kendisi teşkilatlanarak Kurtuluşu ve işgalleri engellemeye çalışmıştır.

SAYFA 52
SORU: Yukarıdaki şemayı inceleyerek düzenli ordunun kuruluş aşamalarını değerlendiriniz.
CEVAP: 16 Mayıs 1920 ile 10 Kasım 1920 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Düzenli ordu tamamlanmıştır.

Sayfa 53
SORU: Yukarıdaki kavram haritasında I. İnönü Savaşı’nın içte ve dışta yol açtığı gelişmeler verilmiştir. Buna göre savaşın sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: 1. İnönü Savaşı Askeri başarıların içeride ve dışarıda Siyasi ve askeri başarılarla taçlandığının bir göstergesidir. Özellikle Londra konferansına davet edilmesi ve Burada Tevfik paşanın Söz Milletin gerçek temsilcisidir demesi TBMM'nin elini çok güçlendirmiştir. 1921 Anayası kabul edilerek ve Afganistanla dostluk anlaşması gibi faaliyetlerde savaşın getirdiği kazanımlar arasındadır.

 SAYFA 54
SORU:Tablodan yaptığınız çıkarımlara göre Londra Konferansı’nda TBMM delegelerine yapılan teklif nedir?
CEVAP: Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle TBMM’ye kabul ettirmek. (Doğu Trakya’nın Yunanlılara verilmesi, Doğu Anadolu’da iki yeni devletin kurulması, işgalci devletlerin nüfuz bölgelerini devam ettirmesi gibi.)
SORU: Tablodaki verilerden faydalanarak Londra Konferansı nasıl sonuçlanmış olabilir? Açıklayınız.
CEVAP: İtilaf Devletleri Misakımillî esaslarını ve işgalleri sona erdirmeyi kabul etmedikleri için konferans bir sonuç alınamadan dağıldı. TBMM Hükûmeti Londra Konferansı’na doğrudan çağrılmak ve katılmakla İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmış oldu. Bu konferansta İtilaf Devletleri arasındaki fikir  ayrılıkları da iyice ortaya çıktı.

SAYFA 56
SORU: Afganistan ile yapılan dostluk ve iş birliği Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Kurtuluş SAvaşının Zor şartlarda devam ettiği aşamada Bir devlet ile dostluk anlaşması imzalamak son derece önemlidir.
SORU: Moskova Antlaşması’nın TBMM Hükûmeti açısından kazanımları neler olmuştur?
CEVAP:  Moskova Antlaşması’nın imzalanmasıyla Sovyet Rusya Misakımillî’yi kabul etti. Bu antlaşma ile doğu sınırımız çizilerek
güvenliği sağlandı. Buradaki birliklerimizin bir kısmı da batıya kaydırıldı.

SAYFA 57
SORU: Mustafa Kemal’in sözünden “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.” yola çıkarak İnönü Savaşları’nın Millî Mücadele’ye etkileri nedir?
CEVAP: Birinci İnönü Savaşı, Kurtuluş Mücadelemizin ilk büyük başarısı olmuş ve Büyük Millet Meclisinin siyasal gücünün ağırlık kazanmasını sağlamıştır. İki savaş birden ise 1683 yılından beri süregelen yenilgileri ve acıları unutturmuştur.

SAYFA 58
SORU:Yukarıdaki metinde anlatılanların Millî Mücadele sürecine etkileri neler olmuştur?
CEVAP: Millî Mücadele’de İnebolu – Kastamonu – Ilgaz ve Çankırı güzergâhı daha o dönemde İstikâl Yolu olarak isimlendirilmişti. Bu yol Batı Cephesine cephane taşıma hattı olarak kullanılmış ve Ankara’ya Mustafa Kemal ile görüşmeye gelenlerin de kullandıkları yol olmuştur. Bu nedenleKurtuluş Savaşı’nda  İtilaf Devletleri bu yolu kesmek için ellerinden geleni yaptılar.
SORU: Kurtuluş Savaşı yıllarında böyle bir kongrenin toplanmasının önemi hakkında çıkarımlarınız nelerdir?
CEVAP: “Ya İstiklal ya ölüm!” parolasıyla Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddüdü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile savaşırken diğer yandan da sosyal ve kültürel kalkınmanın hazırlıklarını yapıyordu. Kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde gerçekleştirileceğine inanan Mustafa Kemal, millî eğitime büyük önem vermiştir. Daha Yunanlılarla Kütahya – Eskişehir Savaşları sürerken 15 Temmuz 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanması bunun göstergesidir.

SAYFA 58
SORU: Tablodaki verilere göre Millî Mücadele yıllarında ülke ekonomisi hakkındaki çıkarımlarınız nelerdir?
CEVAP: Tüm bu yukarıda verilen maddeler Halktan toplandığına göre ülke ekonomisi zorda demektir. ZAten ordunun ilk ihtiyaçları bu emirlerle halktan toplanmıştır.
SORU: Tablodaki ürünlerin kg ve adet fiyatları niçin belirlenmiş olabilir?
CEVAP: Daha sonra geri ödenmesi planlandığı için

SAYFA 61
SORU: Millî Mücadele’de doğu sınırımızın güvenliği ile ilgili daha önce imzalanan antlaşmaları hatırlayarak Kars Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Türkiyenin doğu sınırı bugünkü hali ile kesinleşmiştir. Diğer anlaşmaların bir çoğunun hükmü kalkmıştır
SORU: TBMM Hükûmeti’nin Ankara Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar neler olmuştur?
CEVAP: Suriyedeki Süleyman Şah Türbesi Türkiye sınırlarına sayılmıştır. Fransa savaşatan çekilerek buradaki kuvvetlerimiz boşa düşmüş ve güney cephesi kapanarak burada kuvvetler batıya kaydırılmıştır. FRansa misakı milliyi tanıyan ilk devlet olmuştur
SORU: Ankara Antlaşması ile Fransızların Anadolu’nun hangi illerindeki işgalleri sona ermiştir?
CEVAP: Antep- Şanlıurfa ve Adana İlleri
SORU: Yukarıdaki tablodan hareketle TBMM Hükûmeti’nin durumu ve İtilaf Devletlerine karşı alacağı tavır konusundaki çıkarımlarınızı boş bırakılan yere yazınız.
CEVAP: Türkiye Bu savaş sonuda İtilaf devlerinin bir çoğu ile mcadeleyi bırakmış ve sadece batı cephesine yönelmiştir.

SAYFA 64
SORU: Mudanya Ateşkes Anlaşması’na göre savaş yapılmadan işgalden kurtarılan yerler nerelerdir?
CEVAP: İstanbul çevresi ve trakya

SAYFA 65
SORU: Yukarıda verilen görsellerin ortak yönü nedir?
CEVAP: Kurtuluş Savaşını anlatan Edebiyat ve Sanat eserleri olmasıdır.
SORU:Yukarıda örnekleri verilen Millî Mücadele’nin sanat ve edebiyata yansımalarına dair araştırma yaparak
sunum hazırlayınız.
CEVAP: Bunu öğrenci kendisi yapacaktır.

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILABI
İnkılap Tarihi Kitap Cevapları sayfa 70-105 Sayfalar
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 70 cevapları
CEVAP: Türk İnkılabı Eğitim, Kültür ve Kılık kıyafet ile Ekonomi ve tarım alanlarında gerçekleşmiştir.Tarımda makinalaşma ve modern tarım usulleri getirilmiştir. Başta Şapka olmak üzere Kılık kıyafet konusunda değişiklik yapmış ve Erkekler şapka ve pantolan giymişlerdir. Yeni Türk alfabesi kabul edilerek Türkçenin önündeki engeller kaldırılmıştır. Bunu anlayabiliriz.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 71 cevapları
Soru: Aşağıdaki metne göre Atatürk’ün işaret ettiği yönetim şekli hangisidir?
CEVAP: Cumhuriyet Yönetimi

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 72 cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 74 cevapları
SORU: Yukarıdaki bilgilerden ve haritadan yola çıkarak Sevr ve Lozan Barış Antlaşmalarını karşılaştırarak yapmış olduğunuz analizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
CEVAP: İki Anlaşmanın maddelerine bakıldığında fark açıca görülecekitir. Sevr anlaşması bir ölüm fermanı iken Lozan anlaşması bir bağımsızlık anahtarıdır. Lozan anlaşması İle Yeni Türk devleti kendini tüm dünyaya tanıtmıştır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 75 cevapları
Soru :Atatürk’ün yukarıdaki açıklamalarından yola çıkarak onun Ankara’nın başkent oluşuna yüklediği anlamı değerlendiriniz.
Cevap: Ankaranı eskiden beri Cumhuriyet yönetimi ile tanıştığını anlatmaktadır
Soru :Haritayı dikkate alarak Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumunun Ankara’nın başkent oluşuna etkisini açıklayınız.
CEVAP: Anadolunun tam ortasında yer alan ankara Cephelere yakındır. İstanbul ile iletişimi kesintisiz vardır. Bu sebeple Başkent seçilmiştir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 76 cevapları
Soru:Aşağıdaki metinden hareket ederek Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etme sürecinde uygulamış olduğu politika hakkında hangi sonuçlara varılabilir?
CEVAP:Zamanı gelmeden ve şartları olgunlaşmadan Saltanatı tartışmamış önceliği vatanın bağımsızlığına vermiştir.
Soru:Atatürk saltanat ve hilafet taraftarlarına karşı nasıl bir politika izlemiştir?
CEVAP:Zamanı gelmeden ve şartları olgunlaşmadan Saltanatı tartışmamış önceliği vatanın bağımsızlığına vermiştir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 77 Cevapları
Soru:Cumhuriyet yönetimini insan hakları açısından değerlendiriniz.
CEVAP: Cumhuriyet, ülkenin halk tarafından ve halk için yönetildiği demokrasiye dayalı yönetim anlayışını güçlendirdi. Cumhuriyet anlayışına uygun yeni kurumlar oluşturuldu. Toplumsal ayrıcalıklar kaldırıldı. Bireylerin özgürlüğü sağlanarak eşit yurttaşlık anlayışı kabul edildi.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 78 Cevapları
Soru:Atatürk’ün millî politikasının halifelik makamının kaldırılmasındaki etkileri neler olabilir?
CEVAP: Biz böyle, yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskılarını artırmaktan ise doğal duruma, geçerli duruma dönelim; haddimizi bilelim. Biz yaşamak ve bağımsızlık isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için yaşamımızı esirgemeden veririz!

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 79 Cevapları
Soru:Tevhiditedrisat kanununu millî egemenliğin sağlanması ve eğitim kurumlarının yapılandırılması açılarından değerlendirinz.
CEVAP: Tevhidi Tedrisat ile birlikte Eğitim kurumlarının hepsi Milli Eğitim bakanlığına bağlanmıştır. Böylelikle Eğitim devlet güvencesine alınmıştır. Çağdışı Eğitim kurumları kaldırılmıştır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 80 Cevapları
Soru:Yukarıdaki metinden yola çıkarak Atatürk’ün çok partili hayat hakkındaki düşüncelerinin neler olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Çok Partili hayat demek düşüncelerin açıkça ifade edilmesi demektir. Türkün Yüksek karakteri böylelikle ortaya çıkacaktır.
Soru:Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kuruluş amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Partilerin amacı Mecliste muhalefet yapmak ve demokrasinin gereğini yerine getirmektir

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 83 Cevapları 
Soru:Hukuk alanında yapılan inkılapları, toplumsal hayata etkileri açısından değerlendiriniz.
CEVAP: Bütün bu inkılaplarla birlikte Türk hukuk sistemi çağdaş Avrupa hukuk sistemleriyle eşit düzeye getirildi. Azınlıklar kendi mahkemelerini kapattılar. Avrupa Devletlerine bağlı mahkemeler kapandı. Bu gelişmeler sonucunda Türk hukuk sistemi ülke genelinde uygulanmaya başladı.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 84 Cevapları
Soru:1921 ve 1924 Anayasalarını benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırınız.
CEVAP: 1921 Anayasası:
– Milli egemenlik ilk kez dile gelmiştir.
– Türk milletinin en yumuşak ve ılımlı anayasasıdır.
– Yasama ve yürüme yetkisi mecliste toplamıştır bu nedenle meclis hükümeti vardır.
– Meclisin bakanları her an her zaman değişebilir.
– Bakanlar, meclis tarafından seçilir.
– Devlet Başkanlığı uygulaması yoktur.
– Meclis hükümeti, yasama, yürütme görevlerini elinde toplamıştır.
– Milletvekilleri 2 yılda bir seçilmektedir.
– Başkentin neresi olacağı konusunda kesin bir karar verilmemiştir.
1924 Anayasası:
– Karma hükümet sistemine geçilmiştir.
– Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kabine sistemine geçilmiştir.
– 1924 anayasası sert bir anayasadır. Anayasanın değişikliği bazı şartlara bağlanmıştır.
– İnsan hakları kabul edilmiştir.
Bu iki anayasayı karşılaştıracak olursak aralarından ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. 1921 anayasası yumuşak bir anaysa iken 1924 anayasası Türk tarihinin en sert anayasasıdır.
1921 anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor iken 1924 anayasasında hak ve özgürlüklere yer verilmiştir.
1921 anayasasında meclis hükümeti esastı. 1924 anayasasında ise kabine sistemine geçilmiştir.
Soru:1924 Anayasası’nı devlet kurumlarının laikleşmesi açısından değerlendiriniz.
CEVAP:  1937’de laiklik ilkesiyle beraber altı ilke anayasaya eklendi.
Soru:Atatürk’ün eğitimden beklentileri nelerdir?
CEVAP: Öğretmenler!
Yeni nesli, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti,
sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli
koruyucular ister. Yeni nesli, bu kalite ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı şekilde bütün ilim derecelerindeki öğrenim ve eğitimlerinin uygulamalı olması önemlidir. Memleket çocuğu, her öğrenim derecesinde ekonomik
hayatta istekli, eser sahibi ve başarılı olacak şekilde donanımlı olmalıdır. Millî ahlakımız, uygar ilkelerle ve hür düşüncelerle artırılmalıdır. Bu çok önemlidir, özellikle dikkatinizi çekerim. Göz korkutma ilkesine dayanan ahlak, bir erdem olmadığı gibi güvene de uygun değildir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”
Soru:“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir neslin önemi” konulu bir kompozisyon yazınız.
CEVAP:  Bu konuda öğrenci kendisi yazacaktır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 86 Cevapları 
Soru:Türk Millî Eğitiminin temel amaçlarından yola çıkarak Türk Millî Eğitim Sisteminin bireylere kazandırmak istediği temel nitelikler nelerdir?
CEVAP: Sağılıklı kaabiliyetli, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, ailesine ve vatanına bağlı gençler yetiştirmek.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 92 Cevapları 
Soru:Verilen bilgilerden yararlanarak toplumsal hayatı düzenlemek amacıyla yapılan inkılapların ortak amaçlarının neler olduğunu belirtiniz?
CEVAP: Çağdaşlaşmak ve Muasır medeniyetler seviyesine uygun hareket etmek

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 93 Cevapları
Soru:Yukarıdaki metinlerden yola çıkarak cumhuriyetin kurucularının ülke ekonomisi ile ilgili ideallerinin neler olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, millî egemenlik esasına bağlı kalarak milletin zenginliğini, ülkenin imarını sağlamaktır. Ülkenin Milli kaynaklarının milletçe kullanılmasını sağlamaktır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 94 Cevapları
Soru: Misakı iktisadi kararları toplumsal hayatın hangi alanlarını kapsamaktadır?
CEVAP: Ekonomik Hayatını Kapsamaktadır

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 95 Cevapları
Soru:Atatürk Orman Çiftliği’nin Türk tarımının ve çevre bilincinin gelişmesine katkıları neler olmuştur?
CEVAP: Atatürk, Orman Çiftliği’ni kurarak ülke çiftçisine uygulamalı eğitim alabilecekleri bir tarım alanı oluşturdu

11. Sınıf İnkılap Tarihi  Sayfa 96 Cevapları
SORU:Harita ve metinden yola çıkarak Kabotaj Kanunu’nun Türk denizciliğinin gelişimine etkilerinin neler olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Kabatoj kanunu Türk kıyılarında ve kara sularında sadece Türk gemilerinin taşımacılık yapmasına izin veren bir kanundur ve Kapitülasyonların devamı niteliğindedir. Bu konuda Olarak fikrimiz şudur ki Türk denizciliği gelişme göstermiştir.

Sayfa 97
SORU:Atatürk döneminde havacılık alanındaki çalışmaları, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye vermiş olduğu önem  açısından değerlendiriniz
CEVAP: Mustafa KEmal Atatürk İstikbal göklerdedir. diyerek zaten havacılığa verdiği önemi göstermiştir. Bu sebeple her tülü bilim ve teknolojik gelişmeler havacılık alanında uygulamk istemiştir. olarak şunu da bilmenizi isteriz ki 1944’te Atatürk Orman Çiftliği’nde ilk uçak motor fabrikası kurulmuştur.

Sayfa 98
SORU:Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen nüfusu artırma politikasının neden ve sonuçlarını metinden yola çıkarak analiz ediniz.
CEVAP:Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri vardır. Nüfus, ülke savunmasının da önemli faktörlerinden biridir. Ayrıca uzun savaş yılları nedeniyle gittikçe azalan nüfusun, geniş yurt topraklarına göre ekonomik, sosyal, askerî savunma vb. yönlerden olumsuz bir etki yarattığı görülüyordu. Bu yüzdenAtatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izledi. bunun sonucunda 1927’den 1950’li yıllara kadar nüfus artışını teşvik edici politikalar yürütülmüş, bu politikaların esas sonuçları, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda alınmıştır. Çağdaş tekniklerle ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927’de 13.648.270 olan Türkiye nüfusu, 1935’te 16.158.018, 1950’de 20.947.188, 1965’te 31.391.421, 1980’de 44.736.975, 1997’de 62.865.574, 31 Aralık 2010 tarihi
itibarıyla da 73.722.988 kişiye ulaşmıştır. Türkiye nüfusunun, 1927’den 2010 yılına kadar geçen süreçte yaklaşık 5,5 kat arttığı anlaşılmaktadır

Sayfa 100
SORU:Aşağıda verilen sanatçıların hayatlarını ve eserlerini Cumhuriyet döneminde sanata verilen önem açısından değerlendirerek bunların ortak özelliklerini yazınız.

Sayfa 102
SORU: Aşağıdaki boşlukları Türk inkılabı ünitesinden edindiğiniz bilgiler doğrultusunda doldurunuz.
Atatürk İnkılapları'nın Amaçları:
Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak.
Türk Milleti'nin refah seviyesini yükseltmek.
Modern Avrupa ile Türkiye'yi bütünleştirmek.
Modern uygarlıkların değer yargılarını Türkiye'ye yerleştirmek.
Türkiye'de milli egemenliği yerleştirmek.
Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini sağlamak.
İhtiyaçlara cevap veremeyen eski rejimin kurumlarını değiştirerek yerine çağdaş kurumları kurmak.
Atatürk İlkeleri'nin yerleşmesini sağlamak.
Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Kılık kıyafette değişiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık alanında yapılan düzenlemeler, şapka kanunu, Türk kadınına tanınan haklar.
Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, 1924 anayasasının kabul edilmesi.
Eğitim alanında yapılan inkılaplar: Öğretimin birleştirilmesi, millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, medreselerin kapatılması, güzel sanatlarda yapılan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, üniversite reformları.
Hukuk alanında yapılan inkılaplar: Teşkilatı esasiye kanunu, yeni anayasanın kabulü, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu, mecellenin kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması.
Ekonomik alanda yapılan inkılaplar: Aşar vergisinin kaldırılması, İzmir iktisat Kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, kabotaj kanunu, sanayi teşvik kanunu, 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.

Sayfa 104
SORU: Millî Mücadele’den önce Türk gençliğinden beklenen görev ve sorumluluklar ile Millî Mücadele’den sonra beklenen görev ve sorumluluklar arasında ne tür farklılıklar vardır?
CEVAP: Bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü ile cevaplayabiliriz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz. Kurtuluş savaşı döneminde Vatanı en iyi şekilde savunmak ve düşman işgalinden kurtarmak Milli mücadeşden sonra ise Atatürk ilke ve inkılaplarını devam ettirmektir.
SORU: Atatürk’ün Türk gençliğine yüklediği görev ve sorumluluklarda zamanla meydana gelen değişikliklerin sebepleri neler olabilir?
CEVAP:Çağın değişen şartlarına göre gençlikte kendini güncellemelidir.Bu sebeple her devre ve şarta Türk genci hazır olmalıdır.
SORU:Bir ülkenin geleceği açısından gençlik neyi ifade eder? Tartışınız.
CEVP:Bugünün gençleri yarının büyükleri olacaklardır. Bu sebeple Gençlik bir milletin yarınları demektir.Gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamalıyız ki Ülkemizin geleceği de o kadar garanti altına alınsın

İnkılap Tarihi  sayfa 108 sayfa 109 cevapları
A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU: 1-Lozan BarışAntlaşması ile ilgili görüşmelerin uzamasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Türk heyetinin kapitülasyonları kabul etmesi üzerine görüşmeler 4 şubat 1923’te kesilmesine neden oldu
SORU:2-Cumhuriyet döneminde tarım ve ticaret alanında meydana gelen gelişmeler nelerdir?
CEVAP: Tarımda insan gücü yerine makineleşmeye gidilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği kurularak birçok yeni bitkiler denenmiştir
SORU:3-Cumhuriyet döneminde Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir?
CEVAP: 3.Seçme ve seçilme hakkı, belediye ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı
SORU:4-Atatürk’ün kültür ve sanat hayatına katkıları neler olmuştur?
CEVAP: 4.Güzel sanatlar akademisi, konservatuar, musiki muallam mektebi ve inkılap sergisinin açılmasını sağlamıştır
SORU:5-Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl bir nüfus politikası izlenmiştir?
CEVAP: 5.Çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu, doğumevleri açıldı, ilaçlar ücretsiz dağıtıldı. Altı yada daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi
SORU:6-Kıyafet değişikliğinin amacını söyleyiniz.
CEVAP: Türk milletini hem çağdaş bir görüntüye kavuşturmak hem de giyim- kuşamdaki karmaşaya son verek milli birliği ve beraberliği güçlendirmek

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
millî kimlik, Ankara, 3 Mart 1924, Sevr Antlaşması, Cumhuriyet, Lozan Barış Antlaşması, 23 Nisan 1923 , kadın-erkek eşitliği
1-Atatürk döneminde yapılan inkılaplar bozulmuş olan kurumların yerine kişiye gerçek değerini veren, milleti refaha götüren ileri bir düşünüş ve modern müesseseler getirmiştir. Kısaca Türk halkına …MİLLİ kİMLİK…. kazandırmıştır.
2-Kapitülasyonlar……LOZAN ANLAŞMASI……………..ile kaldırılmıştır.
3-13 Ekim 1923'te TBMM’de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile ……ANKARA……………Türkiye’nin başkenti olurken 29 Ekim 1923'te …….CUMHURİYET…………….. ilan edildi.
4-Halifelik………3 MART 1924………kaldırılmıştır.
5-Medeni Kanun’un kabulü ile ……KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ.….. sağlanma yoluna gidildi.

C. Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid’dir.
(Y) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
(Y) Kanunuesasi, Osmanlı Devleti zamanında Ahmed Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan bir kanundur.
(D) Diyanet İşleri Başkanlığı görevine ilk olarak  Ankara müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi getirilmiştir.
(D) Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, 24 Kasım 1934’te “Atatürk” soyadı verilmiştir.

Ç. Aşağıda rakamlarla belirtilen kavramları, harflerle gösterilen açıklamalardan uygun olanlarıyla eşleştirerek parantezlerle gösterilen yerleri doldurunuz.

inkılap tarihisayfa 108-109 cevapları
D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-Atatürk tarafından Türk kadınlarına 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadının yönetime katılmasını sağlama
B)Aile yapısında değişiklik yapma
C) Kadınlar arasında okur – yazar oranını artırma
D) Çok partili hayata geçme
E) Seçime katılmayı zorunlu hâle getirme

2-Türkiye Cumhuriyeti’nde
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
III. Medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangisi veya hangileri siyasi alanda yapılan inkılaplardandır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) II – III
E) I – II – III

3-Yeni Türk Devleti gelirleri çok sınırlı olduğu hâlde, bütçe gelirinin%40’ını karşılayan aşar vergisini Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaldırmıştır.
Bu uygulama yeni Türk Devleti’nin hangi özelliğini gösterir?
A) Ulusal olma
B) Devletçi olma
C) Halkçı olma
D) Laik olma
E) Cumhuriyetçi olma

4-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplar arasında gösterilemez.
A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
E) Siyasi partilerin kurulması

5-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri eğitim alanındaki gelişmelerden değildir
I-Takririsükûn Kanunu’nun çıkarılması
II-Latin alfabesinin kabulü
III-Maarif Teşkilatı Kanunu
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I – II
E) II – III

6-TBMM’nin açılması, Saltanatın Kaldırılması, Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir
A) Hukuk alanında yapılan inkılaplar
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Millî eğitim
D) Misakımillî
E) Millî egemenlik

7-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir
A)Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
B) Şapka giyilmesi hakkındaki kanun
C) Saat ve takvimde değişiklik
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
E) Genelkurmay Başkanlığının kurulması

8- Medeni Kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A)Ticaret Hukuku
B) Borçlar Hukuku
C) Ceza Hukuku
D)Aile ve Miras Hukuku
E) İdari Hukuk

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 111 Hazırlık çalışmaları Soruları ve Cevapları
1. İdeoloji, ilke, çağdaşlaşma, millî egemenlik ve inkılap kavramlarını araştırınız.
2. Bir düşünce sisteminin oluşumunda hangi faktörler etkili olabilir?
3. Bir düşünce sisteminin kabul görmesi hangi özelliklere bağlı olabilir?
4. Atatürkçülüğün çağdaşlaşmayı esas almasının sebepleri neler olabilir ?
5. Egemenliğin tek bir kişi tarafından kullanılmasının sonuçları nelerdir?
6. Milleti oluşturan ortak değerleri belirtiniz.
7. Halkın sosyal sınıf ve statülere ayrılmasının sakıncaları nelerdir?
8. Toplumda din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasının yararları neler olabilir?
9. Toplum hayatında millî birlik ve beraberliğin sağlanması hangi şartlara bağlıdır?
10. Bir ülkede çağın gereklerine uygun yeniliklerin yapılması neden önemlidir?
11. Günümüzde Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditler neler olabilir?
12. Günümüzde bir devletin uluslararası alanda etkili olabilmesi hangi özelliklere bağlıdır? Araştırınız.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 112 ve 131   Soruları ve Cevapları
11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  112 Cevapları
Sayfa 112 – 113’te Atatürk’ün gençlik yıllarının geçtiği yerler hakkında bilgi veren metin ve görsellerden yararlanarak Balkanların siyasi ve sosyal yapısı hakkında çıkarımlarda bulununuz.
CEVAP: Balkanlar Osmanlıdan ayrılmış ve tamamen kopmuştu.
Atatürk’ün etkilendiği bazı şair ve düşünürlere ait aşağıdaki şiir ve metinleri okuyarak soruları cevaplandırınız.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  114 Cevapları
SORU: Atatürk “Cenge Giderken” adlı şiir için “Bu dizelerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum.” demiştir Bu sözleri dikkate alarak şiirin kendisinde hangi düşüncelerin gelişmesine katkı sağlamış olabileceğini belirtiniz.
CEVAP: Türkçülük ve Milliyetçilik duygularının gelişmesine katkı sağlamıştır.
SORU:“Lisan “şiirinin Atatürk üzerindeki etkileri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
CEVAP:Lisanın yani dilin birliğinden bahsediyor buda Türk dili ile ilgili çalışmalar yapılması için zemin hazırlamış olabilir.
SORU:Atatürk ile J. J. Rousseau’nun fikirlerini karşılaştırarak benzer ve farklı yönleri tespit ediniz.
CEVAP:Görüşleri hemen hemen aynıdır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  115 Cevapları
Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatımıyla onun fikir hayatının oluşumunda yetiştiği çevre ile yerli  yabancı düşünürlerin etkisini belirten bir giriş paragrafı yazılmıştır. Sayfa 112, 113 ve 114’teki etkinliklerden elde ettiğiniz çıkarımları ve ön bilgilerinizi kullanarak bu metni tamamlayınız.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  117 Cevapları
Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî durumunu belirten aşağıdaki görselleri ve metinleri inceleyiniz. Bu verileri dikkate alarak elde ettiğiniz çıkarımları yazma alanlarına yazınız
Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik, demokrasi, özgürlük, eşitlik vb fikirler Atatürk’ün fikir yapısının şekillenmesinde etkilidir. Örneğin birleştirici özelliğe sahipkültüre dayalı milliyetçilik anlayışı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  119 Cevapları
Aşağıdaki metinlerden ve gazete haberinden hareketle Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi hangi amaçlarla başlatmış olduğunu belirtiniz.

 11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  121 Cevapları
Metinlerde Atatürk’ün hangi özellikleri vurgulanmıştır?
Yukarıdaki bilgilerden faydalanarak Atatürk’ün fikirlerinin günümüzde de geçerliliğini korumasının nedenleri neler olabilir? Belirtiniz.
Yukarıdaki metinlere içeriklerine uygun birer başlık bulunuz.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa  127 Cevapları
Atatürkçü düşünce sisteminin millî egemenliği esas almasının toplumumuz üzerindeki etkileri neler olabilir?

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 131

11. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları sayfa 132 Cevapları
1- Atatürkçülüğün Ortak Özellikleri
Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçları karşısında doğmuştur.
Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde ve toplum tarafından benimsenmesinde hiçbir dış baskı yoktur.
Atatürk ilkelerinde taklitçilik yoktur.
Atatürk ilkelerinin anlam, kavram ve yapısı Türk milletinin ruhuna, karekterine ve geleneklerine tamamen uygundur.
Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür. İlkelerin tamamı bir bütünün parçasıdır. Bütün ilkeler birbiri ile alakalı olduğundan sonuçta birbirini tamamlar.
Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur.
Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sistemini meydana getirir.
Atatürk ilkelerinin hedefi Türk devletini her açıdan çağdaş devletler düzeyine çıkarmaktır.

Atatürkçülüğün Dayandığı Esaslar
Ortak yaşanmış tarih (Milli tarih bilinci)
Vatan ve millet sevgisi
Milli dil (Türkçe)
Bağımsızlık ve özgürlük
Milli egemenlik
Milli kültür
Çağdaş bir toplum oluşturmak
Türklük bilincine sahip olmak (Türk Milletine inanmak ve güvenmek)
Milli birlik ve beraberlik
Vatanın bütünlüğü

Atatürk İlkeleri
Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Laiklik
Milliyetçilik
Halkçılık
İnkılapçılık

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçları karşısında doğmuştur.
Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde ve toplum tarafından benimsenmesinde hiçbir dış baskı yoktur.
Atatürk ilkelerinde taklitçilik yoktur.
Atatürk ilkelerinin anlam, kavram ve yapısı Türk milletinin ruhuna, karekterine ve geleneklerine tamamen uygundur.
Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür. İlkelerin tamamı bir bütünün parçasıdır. Bütün ilkeler birbiri ile alakalı olduğundan sonuçta birbirini tamamlar.
Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur.
Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sistemini meydana getirir.
Atatürk ilkelerinin hedefi Türk devletini her açıdan çağdaş devletler düzeyine çıkarmaktır.

Atatürkçüğün Dayandığı Esaslar
– Millî tarih bilinci,
– Vatan ve millet sevgisi,
– Millî dil,
– Bağımsızlık ve özgürlük,
– Egemenliğin millete ait olması,
– Millî kültürün geliştirilmesi,
– Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılması,
– Türk milletine inanmak ve güvenmek,
– Millî birlik ve beraberlik,
– Ülke bütünlüğü.

sayfa 133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144
11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 133

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 134
SORU: İlk BMM kararları nasıl alınmıştır? İlk meclisin yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Yukarıdaki metine göre cevaplayacak olursak KArşılık görüşerek ve tartışarak aoy birliği ile alınmıştır. İlk meclis kurucu meclistir. Her görüşten insan bulunmaktadır
SORU:Mustafa Kemal’in sözlerinden hareketle 1921’de ülkemizin içinde bulunduğu şartları da dikkate alarak onun millet hâkimiyetine bakış açısını değerlendiriniz.
CEVAP:Onun Millet hakimiyetine bakışı olumlu idi. Milletin kendi kendini yönetmesini istiyor ve ve bunu uygulamalarında gösteriyordu.
SORU:Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP:Cumhuriyetçilik, yeni Türk Devleti’nin kurulmasına dayanak teşkil etmesi, diğer ilkelerin uygulanması açısından Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ilkeyi anlamak için önce cumhuriyet kavramının anlamını bilmek gerekir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 135 
SORU:Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasası’nın ilk maddeleri verilmiştir. Bu maddelerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerini belirten ifadeleri tespit ediniz
CEVAP:Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir. demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 138
SORU:Karikatürde neler anlatılmaktadır? Betimleyiniz.
CEVAP: Mustafa Kemal Hürriyet eşitlik ve adalet eşliğinde Cumhuriyet koltuğuna doğru gitmektedir.
SORU:Karikatüre göre cumhuriyet yönetimi hangi kavramlara dayanmaktadır?
CEVAP: Hürriyet eşitlik ve adalet
SORU:Bu kavramları dikkate alarak cumhuriyet yönetiminin özelliklerini belirtiniz.
Yönetiminin özelliği  seçim esasına dayanan bir yönetim oluşudur. Seçimin  gerek seçme gerekse seçilme hakkı açısından belli bir kişiye  belli bir gruba  belli bir sınıfa ait olmayıp; bütünüyle millete ait olmasıdır.
Cumhuriyet rejimi  her şeyden önce kamu yararını ön planda tutan  kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Rejimin gücünü  geniş halk kitlesinin bütününden  millet iradesinden almasıdır.
Cumhuriyet rejimi  devlet yaşantımıza  siyasi yaşantımıza egemenliğin bir kişiye  bir gruba  bir sınıfa değil  doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.
Cumhuriyet rejimi  bütün vatandaşları yasa önünde eşit sayar  onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaz  onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlar. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet teminatı altına alır.
Cumhuriyet akla  mantığa  bilime  toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarını gidermeye en uygun ve insana değer veren bir devlet yönetim biçimidir. “Cumhuriyet  fikir serbestliği taraftarıdır.” İnsanın  dolayısıyla toplumun gelişme ortamını hazırlayan  koruyan en iyi yönetim biçimidir.
SORU:Bu özellikleri göz önünde bulundurarak cumhuriyetin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşantımıza etkileri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
CEVAP:Öncelikle kadın erkek herkes yönetime katılabilir. Bir çok partli sistem olduğu için herkes oy kullanabilir.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 139
SORU:Atatürk, gençliğe hitabesinde Türk gençliğine hangi görevleri yüklemiştir?
CEVAP:Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini Türk cumhuriyetini ilelebet korumaktır demiştir.
SORU:Atatürk’ün gençliğe hitabesine göre cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler nelerdir?
CEVAP:Vatanın iş gal edilmesi ve içerdeki işbirlikçilerin onlarla birlikte hareket etmesi
SORU:Gençliğin Ata’ya cevabına göre Türk gençliği cumhuriyeti korumak için neler yapmalıdır?
CEVAP: Bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak gerektiğinde, içinde bulunacağımız koşullar ne olursa olsun inancımızı hiç yitirmeyecek, bu uğurda can veren şehitlerimizin gittiği yoldan sapmayacağız.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 140

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 141

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları sayfa 145 
Evet 11.Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı içindeki Tabloların cevaplarınıda yayınlamaya devam ediyoruz. Elbetteki Bu biraz zor oluyor ama Ziyaretcilerimize en kaliteli hizmeti sunak için bu zorluklara katlanıyoruz.

sayfa 146-147-148-149-150-151-152-153
11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 146
SORU: Atatürk’ün etkilendiği şairlerden biri olan Ziya Gökalp’in şiirinde millet kavramının hangi özelliği vurgulanmıştır?
CEVAP: Bütünleyici ve kapsayıcı özelliğinden bahsedilmektedir. Tüm Soyların ve boyların üstündedir.
SORU:Yukarıdaki sözlerine bakıldığında Atatürk’ün nasıl bir milliyetçilik anlayışına sahiptir
CEVAP: Gurur ve bencillik içermeyen bir milliyetçilik anlayaşı vardır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 147

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 149
SORU:Atatürk Millî Mücadele döneminde millî birlik ve beraberliği sağlamak için neler yapmıştır?
SORU:Yukarıdaki metinden hareketle bir ülkede millî birliğin sağlanamamasının sonuçları neler olabilir?

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 151

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 152

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 153

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 154 Tablo 

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 154 Tablo
11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 154 Tablo 

sayfa 155-156-157-158-159
11.Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Sayfa 155
CEVAP:
Halkın kendi kendini yönetmesini öngörür.
Kanunlar önünde eşitliği savunur.
Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur.
Halkçılık sınıf mücadelesini reddeder ve sosyal dayanışmayı öngörür.

11.Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Sayfa 156
SORU: Aşağıdaki metinden faydalanarak halkçılık ilkesine yönelik izlenebilecek politikalar hakkında çıkarımlarda bulununuz. Bu politikaların devlet ve toplum üzerindeki etkilerini örneklerle açıklayınız.
CEVAP:  Atatürk’ün halkçılık anlayışı siyasi, ekonomik ve toplumsal uygulamalarda halkın yararının ön planda tutulmasını öngörür. Görüldüğü gibi gibi halkçılık ilkesinin özünde halk vardır. Atatürk Türk halkını ırken, dinen, kültür bakımından birbirlerine karşı saygılı, özveri duygularıyla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplum olarak nitelendirmiştir.
Halkçılık ilkesinin birbirini tamamlayan üç önemli özelliği vardır. Birincisi, halk yönetimi yani siyasal demokrasidir. İkincisi, kanun önünde herkesin eşit olması, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmamasıdır. Üçüncüsü ise sınıf mücadelesinin reddi ve toplumun dayanışma içinde gelişmesidir.

11.Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Sayfa 157
SORU:Kişisel hürriyetlerin halkçılık ilkesi ile olan ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
CEVAP: kişisel hürriyeti düşünürken her ferdin ve nihayet bütün milletin ortak menfaatini ve devletin varlığını göz önünde bulundurmak gerekir. Diğerinin hak ve hürriyeti ve milletin ortak menfaati kişisel hürriyeti sınırlar.

sayfa 160-161-162
Sayfa 160 1 numaralı Sloganı : Birlikten kuvvet doğar
Sayfa 161 2. numaralı Slogan :Herkesin hakkıdır SEÇME ve SEÇİLME.
Sayfa 162 3. numaralı Slogan :  Türk Öğün Çalış Güven
Sayfa 161 A boşluk: Tüm Haklar eşit kabul edildiği için herkes eşit haklara sahiptir. Bu sebeple herkes haksızlığ ugradığını düşümdüğü anda hakkını arayabilir.
Sayfa 162 B boşluk:Atatürk zamanında tarımda ve sanayide mükemmel gelişmeler olmuştur. İnsanlara iş imkanı sağlamak amacıyla fabriakalar açılmıştır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 163

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 168-169-170
11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 170
SORU:Aşağıda 1931 yılına ait ekonomik gelişmeler dikkate alınarak ekonomi dergisine ait örnek bir sayfa hazırlanmıştır. Bu sayfayı inceleyerek Türkiye ekonomisinde devletçilik ilkesinin uygulanma sebeplerini tespit ediniz.
CEVAP: 1. Halkin elinde yeterli sermaye olmamasi nedeniyle özel isletmeciligin ülke ihtiyaçlarini karsilayamamasi.
2. Girisimci sinifin yetersizligi ve teknik eleman sıkıntısı.
3. Türk insaninin daha çok tarima ve devlet memurluguna egilim göstermesi.
4- Tüm dünyayı saran ekonomik krizin Türkiyeyi de etkilemesi

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 171
SORU: Aşağıdaki tablo ve görsellerden faydalanarak 1931 yılına kadar uygulanan serbest ekonomi dönemiyle bu tarihten sonraki devletçilik politikasına ait ekonomik verileri karşılaştırarak devletçilik politikasının sonuçlarını belirtiniz.
CEVAP:Devletçilik modelinde devlet özel sektörün gerçekleştirdiği başarılı atılımları desteklemiş, teşvik edtmiş, özel teşebbüsün yani girişimcilerin yetersiz kaldığı alanlarla ilgili çalışmalar yaparak ülkenin kalkınması için gerekli yatırmları kendi eliyle yapmıştır. Sonuç olarak , devlet el birliği ile kalkınmayı topyekün gerçekleştirmeye çalışmıştır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 173

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 174-175
11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 174
SORU: Aşağııdaki metinde anayasamızın laiklikle ilgili maddeleri yer almaktadır. Maddeleri okuyarak laiklik ilkesinin özelliklerini tespit ediniz. Örneğe uygun olarak aşağıdaki yazma alanlarına yazınız.
CEVAP:
Laiklik İlkesinin Özellikleri Nelerdir
1. Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
2. Laik bir devlette yönetim, toplumun ihtiyaçları din kurallarına göre değil, akılcı ve bilimsel yollarla giderilmeye çalışılmıştır.
3. Laiklik kişilere din, vicdan (inanç) ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır.
4. Laiklik ilkesine göre; devlet gerçek bir kişi olmadığından resmi bir dini yoktur.
5. Laiklikte devletin belli bir dine üstünlük tanıması, onun kurallarını devlet gücüyle benimsetmeye ve uygulatmaya çalışması yoktur.
6. Herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
7. Laiklik ilkesi Türk toplumunun batılılaşmasına çağdaşlaşmasına ortam hazırlamıştır.
8. Atatürk laiklik ilkesiyle, dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini, bilimsel esasların ve ileri teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 175
SORU: Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün laiklik ilkesini uygulamasındaki amacı ne olabilir?
CEVAP: Öncelikle belirtilmelidir ki, laiklik ilkesinin temel amacı, toplumda inanç ve ibadet özgürlüğünü tesis etmektir. Laiklik, Devletimizin vatandaşlarını bir dini benimseme, bu dinin gereklerini yerine getirme ya da getirmeme konusunda kendi vicdanları ile başbaşa bırakmaktadır; bu da onlara özgür bir seçim yapma imkanı vermektedir. Bu ilke doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı, sahip olduğu inanca göre özgürce yaşama ve ibadet etme imkanını ve güvencesini bulacaktır.
SORU: Atatürk’ün laiklik anlayışının özellikleri nelerdir?
CEVAP:  Atatürk laiklik ilkesiyle, dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini, bilimsel esasların ve ileri teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 178

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 179-180-181-182
11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 180
Soru: Aşağıdaki görsellerden hareketle inkılap kavramı hakkında çıkarımlarda bulununuz.
CEVAP: İnkılap kavramı köklü bir değişimş fade eder. Bu konuda olarak fikrmiz şudur ki görsellerde de görüldüğü üzere inkılpa taoplumu ilgilendiren her alanda olabilir. Fotoğraflar baktığımız zaman yönetim alanında ve eğitim alanında dil alanında inkılaplar yapıldığı görülür.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 183

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 184

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 185

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 187-188-189-190-191-192
11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 187
Soru:Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmalıyız?
CEVAP:Atatürk ilkeleri yeni Türk devletinin temellerini oluşturmuştur. Akıl ve bilimin önderliğini kabul eden bu ilkeler Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlamış ve milleti her yönü ile uygar ve gelişmiş bir toplum hâline getirmiştir.Aynı zamanda millî egemenlik ile kişisel hak ve özgürlükleri esas alan Atatürk ilkeleri demokrasinin ülkeye yerleşmesinde etkili olmuş ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’ni saygın bir devlet konumuna yükseltmiştir. Bu ilkeler inkılapçılık ilkesinin de bir gereği olarak katı kurallara ve sınırlara sahip değildir.Amaç çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak olduğu için de çağın ihtiyaçlarına uygun olarak kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu durum Türk toplumuna ve inkılaplara dinamik bir kazandırmıştır. Bu yüzden öncelikle Türkiye’nin gelişmiş ve saygın bir ülke olarak bağımsızlığını devam ettirmesi, millî birlik ve beraberliğin korunması, demokrasinin geliştirilmesi, halkın e mutluluğunun temin edilmesi her alanda akıl ve bilimin egemenliğinin etkin kılınması yine bu ilkelere sahip çıkmakla mümkündür.
Soru:Atatürk ilkelerine sahip çıkmada eğitimin önemini belirtiniz.
CEVAP:Eğitimle insanlar bilinçleriniler ve değerlerine sahip çıkmanın önemini kavrarlar.
Soru:Atatürk ilkelerinin korunmasında kişilere düşen görevler nelerdir?
CEVAP:Millî birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak,
Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkındırmak için her alanda çalışmak,
Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak,
Atatürk ilke ve inkılaplarına içten bağlanmak, gelecek kuşaklara bu ilkelerin öğretilmesini sağlamak.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 188
Soru:İnsanın doğuştan gelen temel hakları nelerdir? Bir ülkede insan haklarının gelişmişlik düzeyinin siyasi güce etkileri neler olabilir?
CEVAP:1.Yaşama hakkı,
2. Kişi dokunulmazlığı,
3. Kişi hürriyeti ve güvenliği
4. Özel hayatın gizliliği ve korunması
5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
6. Din ve vicdan hürriyeti.
7. Düşünce ve kanaat hürriyeti
8. Bilim ve sanat hürriyeti,
9. Basın ve yayınla ilgili hürriyetler
10. Toplantı hak ve hürriyeti
11. Mülkiyet hakkı,
12. Hak arama hürriyeti.
13. Temel hak ve hürriyetlerin korunması
İnsan haklarının gelişmişlik düzeyi ne kadar iyi olursa Siyasi istikrarda o kadar iyi olur.
Soru:Toplumsal yaşamda kanunlar dâhilinde sınırlamalara gidilmesinin gerekliliği ile ilgili neler söylenebilir
CEVAP: bu konuda demlrasi dersini hatırlatmak isteriz.  Şöyleki sınırlama olmalıdır. Çünkü özgürlük başkasının hakkının başladığı yerde bitmelidir. Eğer bitmezse herkesin hakkına girmiş olunacaktır.
Soru:Bir ülkede adalet sisteminin sağlam olmasının millî güce olan etkisi hakkında neler söylenebilir?
Adalet sistemi sağlam olursa insanlar haklarını kendi aramak zorunda kalmaz. böylelikle toplumda kargaşa olmaz. buda ülkenin güçlü olmasını sağlar.
Soru: Verdiğiniz cevaplardan hareketle siyasi gücün millî güce etkisini belirtiniz.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 190
Soru:Seçim şartlarının ve seçimlerin yapılmasının bir ülkenin siyasi gücüne etkileri neler olabilir?
CEVAP:Seçim şartları olmalı ki suça bulaşmış kişiler aday olamasın. Seçimler olmalı ki insanlar kendilerini yönetecek insanları kendileri belirlesinler.
Soru:Okulunuzda temsilci seçimi için gerekli şartlar belirlemeniz gerekseydi, nasıl bir düzenleme yapardınız ? Yaptığınız düzenlemelerin okulunuzu hangi yönlerden etkileyebileceğini belirtiniz.
CEVAP:Buna öğrenci kendisi cevap verecektir. Kişiden kişiye değişmektedir.
Soru:Yukarıdaki metinden hareketle güçlü bir ekonominin millî güce katkısı neler olabilir? Belirtiniz.
CEVAP:Türkiyemizi layık olduğu seviyeye eriştirebilmek için, mutlaka ekonomimize birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir

11. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Cevapları sayfa 191
Soru:yukarıdaki metinden faydalanarak bir ülke için askeri güç neden önemlidir. Belirtiniz.
CEVAP:Türkiye stratejik ve jeopolitik açıdan son derece önemli bir konuma sahiptir. Aynı zamanda sürekli karışıklıkların ve savaş hâlinin devam ettiği bölgelere yakındır. Bu durum beraberinde birçok iç ve dış tehdidi getirirken barış halinin sürdürülmesini de engellemektedir.
İç ve dış tehdit unsurları caydırıcı özelliklere sahip olan Türk ordusunun hedefi bu özelliğini devam ettirerek harp sanayiini kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirip ülke menfaatleri doğrultusunda uluslararası askerî kuruluşlarda yer almaktır. Bütün bu hedeflerin gerçekleşebilmesi Türkiye’nin askerî güç açısından iyi bir noktada olmasına bağlıdır.

İnkılap Tarihi Sayfa 199-sayfa 200- sayfa 201 Cevapları
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1—Atatürkçülüğün tanımını yaparak ülkemize kazandırdıklarını günümüzden örnek vererek açıklayınız.
CEVAP : Atatürk tarafından belirlenen devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata ve toplumun temel müesseselerine ilişkin fikirlere ve ilkelere denir.
2—Cumhuriyetçilik ilkesinin halkçılık ilkesiyle olan ilişkisini belirtiniz.
CEVAP : Atatürk döneminde, muhalefet sürekli olarak varlığını korurken çok partili siyasi yaşama geçilmeye çalışılmıştır. Bu noktada halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ilkesiyle bir bütün oluşturur.Cumhuriyetçilik halkın yönetime katılmasını sağladığı için halkçılık ilkesine eşittir.
3—Milliyetçilik ilkesinin birlik ve beraberliği sağlamadaki etkisini açıklayınız.
CEVAP : Milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği bir arada yaşamayı ve bütünlüğü belirtir. Milli birlik ve beraberlik bir arada yaşayan millet fertlerini birbirine sımsıkı bağlar.
4—Halkçılık ilkesinin,devletçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle olan ilişkisini açıklayınız.
CEVAP : Halkçılık 1930 yılı başlarından itibaren ise devletçilik ilkesi ile desteklenerek siyasal anlamının yanı sıra ekonomik bir anlama da kavuşmuştur.
5—Toplumsal başarı sağlama açısından laiklik ilkesinin önemini belirtiniz.
CEVAP : Öncelikli kişilere din vicdan ve ibadet özgürlüğü getirmiştir Ülke içinde barış ve huzur ortamı oluşturarak milli birlik ve beraberliğin korunmasını sağlamıştır. Osmanlı devletindeki dine dayalı millet sisteminin yerini Türk milliyetçiğinin almasını sağlamış ve ülkede millet bilincinin oluşmasında etkili olmuştur. Aklın ve düşüncenin özgürlüğü esasını kabul etmiş ve Türk toplumu için bir çağdaşlaşma ilkesi olmuştur.
6—İnkılapçılık ilkesinin Türkiye’nin bugünkü seviyeye gelmesindeki etkisine örnekler veriniz.
CEVAP : Zamanla toplumda oluşacak gereksinimleri karşılayacak gelişme ve yenileşmelere imkan vermiştir. Böylece milletin sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirmesi sağlanmıştır. Türk inkılaplarının çağın gerisinde kalmamasından sürekli yeniliklere açık olmasında ve inkılapları doğma olmaktan çıkarıp geliştirmesinde etkili olmuştur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Kelimeler :Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Bağımsızlık, Milliyetçilik
1-Atatürk’ün …DEVLETÇİLİK… ilkesi her alanda kalkınmayı amaçlamaktadır.
2-…İNKILÂPÇILIK… ilkesi sürekli yenileşmeyi öngörmektedir.
3-…HALKÇILIK…  ilkesi toplumdaki sosyal statü farklılıklarını kaldırmayı amaçlamaktadır.
4–Halifeliğin kaldırılması …LÂİKLİK…  İlkesinin bir gereğidir.
5-Halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olması …CUMHURİYETÇİLİK… ilkesinin bir gereğidir.

 Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(…D…)  Harp Okulu yılları Atatürk’ün siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı dönemdir.
(…D…)  Atatürk yabancı siyasal akım ve ideolojilerden etkilenmemiştir.
(…D…)  Atatürk’ün laiklik ilkesi millî birlik ve beraberliği sağlamada etkili olmuştur.
(…D…)  Millî güç unsurları millî hedeflere ulaşılmasında etkilidir.
(…Y…)  Dış tehditlerin ortaya çıkışında Türkiye’nin coğrafi konumu etkili olmamıştır.
(…D…)  Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara yasalar önünde kesin eşitlik sağlaması,Halkçılık ilkesinin uygulandığının bir kanıtıdır.
(…D…)  Atatürk’ün Devletçilik ilkesi, Halkçılık ilkesinin zorunlu sonucudur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkeleriyle bağdaşmaz?
A)Devlet yöetiminde aklı ve bilimi esas alma                          
B)Ekonomide özel mülkiyete karşı olma
C)Yönetimi millet egemenliğine dayandırma              
D)Ülkenin bağımsızlığını koruma
E)Kültürel birlikteliğe önem verme

2.Atatürkçülükle ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi dünya çapında daha etkili olmuştur?
A) Milliyetçilik                    
B) Halkçılık                          
C) Bağımsızlık                    
D) Laiklik                            
E) Devletçilik

3.Düşman işgaline karşı Türk milletince Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasında Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Devletçilik                      
B) Halkçılık                          
C) Milliyetçilik                    
D) İnkılapçılık      
E) Laiklik

4. Atatürk’ün ilkelerinden hangisi millî birlik ve beraberliği sağlamada en fazla etkili olmuştur?
A) İnkılapçılık                    
B) Halkçılık                          
C) Devletçilik                      
D) Cumhuriyetçilik            
E) Milliyetçilik

5.Halkın yönetime katılması, halk egemenliğine dayalı hükümet kurulması ve halkın devlet gelirlerinden eşit şekilde pay alabilmesi Atatürk ilkelerinden hangilerinin sonucudur?
A) Devletçilik – Milliyetçilik                              
B) Milliyetçilik – Laiklik                      
C) Miliyetçilik-Cumhuriyetçilik
D) Laiklik – İnkılapçılık                                  
E) Cumhuriyetçilik – Halkçılık

6.Atatürk İlkelerinden hangisi Atatürkçülüğün dinamik bir yapıya sahip olmasında daha etkili olmuştur?
A) Cumhuriyetçilik            
B) Laiklik                                            
C) Devletçilik                      
D) İnkılapçılık      
E) Halkçılık

7. Atatürkçülüğün çağın gereklerini karşılayan bir düşünce sistemi olması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Laiklik                            
B) Cumhuriyetçilik                            
C) İnkılapçılık                      
D) Halkçılık          
E) Milliyetçilik

8.  Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Bireyin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması                  
B) Toplumsal barışın güçlenmesi
C) Bireye verilen değerin artması                                                
D) Devletin dinî hayatı kontrol altına alması
 E) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi

9. Millî Mücadele’nin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en fazla hangi ilke etkili olmuştur?
A) Milliyetçilik                    
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik    
D) Laiklik  
E) İnkılapçılık

10. Atatürk’ün “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” sözü aşağıdaki ilkelerden en fazla hangisiyle ilgilidir?
A) Laiklik                                
B) Devletçilik        
C) İnkılapçılık                
D) Cumhuriyetçilik            
E) Milli Egemenlik

11.Fransız İhtilali fikirleriyle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi arasında ilişki yoktur?
A) Cumhuriyetçilik                      
B) Milliyetçilik          
C) Laiklik              
D) Halkçılık          
E) Devletçilik

12.Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri Atatürk ilkelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Milliyetçilik    
B) Devletçilik      
C) Halkçılık          
D) Laiklik                            
E) Cumhuriyetçilik

13.  Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?
A) Milliyetçlik- Lâiklik                              
B) Cumhuriyetçilik- Milliyetçilik                          
C) İnkılâpçılık-Lâiklik
D) Devletçilik- Lâiklik                                          
E) Devletçilik- İnkılâpçılık

14.      Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?
A) Halkçılık          
B) İnkılapçılık      
C) Devletçilik      
D) Cumhuriyetçilik            
E) Laiklik          

15. Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?
A) Medenî kanunun hazırlanması                                
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Kadınlara siyasi haklar verilmesi                                              
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E)Türk parasını koruma kanununun çıkarılması

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik İlkesi’nin uygulanmasında en az etkilidir?
A) 1929’da dünyada ekonomik krizin çıkması            
B) İhtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi
C) Özel sektörde yeterli sermayenin olmaması          
D) Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşılayamaması
E) Teşviki sanayi Kanunu’ndan istenilen sonuçların alınamaması

 17.      Atatürkçülüğün hedefleri ile ilgili bazı bilgiler şunlardır:
– Milletimizin bağımsız olması
– Devletin millî egemenlik esasına dayandırılması
– Milletin çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarılması
– Milletin huzur ve refaha sahip olması
Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisinin bu hedeflerle doğrudan bağlantısı olduğu söylenemez?
A) Laiklik                          
B) Cumhuriyetçilik          
C) Milliyetçilik              
D) Halkçılık                            
E) İnkılapçılık

Soldan Sağa
1—Atatürk’ün ilk siyasi fikirlerinin gelişmesinde etkili olan eğitim kurumu. MANASTIR ASKERİ İDADİSİ
5—Vatandaşların sosyal alanda temel gereksinimlerini karşılamayı,eşit şekilde kamu hizmetlerinden yararlanmasını amaçlayan devlet anlayışı. SOSYAL DEVLET
7—Atatürk’ü fikirleriyle etkileyen düşünürlerimizden biri. ZİYA GÖKALP
10—Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nden sonra uygulamaya başladığı ekonomi politikası. DEVLETÇİLİK
12—Bir ulusun, millî hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının tümü.
MİLLİ GÜÇ
13—Atatürkçülüğün milletimizi medeni milletler seviyesi üzerine çıkarmayı amaçlayan esaslardan biri. ÇAĞDAŞLAŞMA
14—Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması. GÜÇLER BİRLİĞİ
15—Türk inkılabını dinamik hâle getiren ilke. İNKILÂPÇILIK
Yukarıdan Aşağı
2—Millî Mücadele’nin kazanılmasında en etkili millî güç unsuru.  SOSYO-KÜLTÜREL GÜÇ
3—“Bugükü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümettir ki adı….” sözü ile Atatürk hangi ilkeyi ifade etmektedir. CUMHURİYETÇİLİK
4—Belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği çerçevesinde toplanan insanların, bağımsız olarak bir yönetim altında örgütlenmesi sonucu oluşan teşkilat.  DEVLET
6—Atatürk’ün özgürlük konusunda etkilendiği Fransız düşünür. MONTESQUİEU
Sınıf farklılıklarını kaldırmayı, toplumda eşitlik ve demokrasi anlayışını yerleştirmeyi hedefleyen Atatürk ilkesi.
HALKÇILIK
8—Bir devlette, egemenliğin bazı kişilerin veya bir grubun elinde toplandığı yönetim biçimi.  OLİGARŞİ
11—Devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, iktisadi ve hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesi prensibi. LAİKLİK

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

İnkılap Tarihi sayfa 216- sayfa 217 Cevapları 
A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
SORU: Dış Politikanın belirlenmesinde etkili olan güç unsurları nelerdir?
CEVAP :  Siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç
SORU: Lozan Barış Anlaşmasının Yeni Türk Devletinin uluslararası alanda tanınmasına etkisi nedir? Açıklayınız.
CEVAP : Lozan barış Anlaşmasıyla siyasi ve hukuki alanda bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.
SORU: Cumhuriyetin ilk yıllarında Yunanistan ile hangi konularda sorunlar yaşanmıştır? Bu sorunlar nasıl çözüme kavuşturulmuştur?
CEVAP :  Nüfus mübadelesi sorunu yaşanmıştır. İtalya’nın Doğu Akdeniz’e yayılma girişimleri ülkenin bir birine yakınlaşmasına neden olsa da bu durumda Ankara da imzalanan nüfus mübadelesi antlaşma ile çözüme kavuşturulmuştur.
SORU: Türkiye birçok devletle arasında sorunlar çıkaran yabancı okullar meselesini hangi önlemeleri alarak sonuca bağlamıştır?
CEVAP : Türkiye’yi yabancı okullar meselesini kendi iç işleri meselesi olarak değerlendirdi ve yabancı devletlerin bu meseleye karışmasını engelledi.
SORU: Türkiye’nin Osmanlı dış borçlarından payına düşeni ödemeyi kabul etmesini Sovyetler birliğini istememesinin sebebi nedir?
CEVAP : Türkiye’nin yaptığı antlaşma gereği Osmanlının borçlarını ödeyecekti aynı durumun Çarlık Rusyası döneminin borçlarını ödemek istemeyen Sovyetler birliğine emsal teshil ettiği için Sovyetler birliği bu duruma karşı çıkmıştır.
SORU: II. Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi üzerine Türkiye’nin 1932-1939 döneminde izlediği dış politikanın esasları neler olmuştur?
CEVAP :  Türkiye milli mücadelede ve sonrasında elde ettiği kazanımlar ile uluslar arası alanda kazandığı saygınlık korumaya ve yaşanan bunalımları barışçı yollarla çözmeye yönelik bir dış politika izlemiştir.
SORU: Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyelik için davet edilmesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP :  Türkiye’nin uluslararası politikada ağırlığını hissettirmesi ve barışçı bir politika izlemesi batılı devletlerle sorunlarını halletmesi davet edilmesine yol açmıştır.
SORU: Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye hangi kazanımları elde etmiştir?
CEVAP :  Boğazlar komisyonunun bütün yetki ve görevleri Türk milletine bırakıldı.
SORU: Balkan Antantı ve Sadakat Paktı dünyadaki hangi gelişmeler üzerine imzalanmıştır?
CEVAP :  İtalya, Japonya, ve Almanya umduğunu bulamayınca kaybettiklerini tekrar alma çabasına girerek değişikliği savunan gurubu oluşturmuştur. Bu olaylar karşısında Türkiye’nin yerini alma zorunluluğu vardı ve bu gelişmeler üzerine Türkiye bu antlaşmaları imzaladı.
SORU: Fransa hangi olay üzerine Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etmiştir?
CEVAP :  Almanya’nın,Avusturya’yı ilhakından sonra Avrupa güçler dengesi bozuldu. Avrupa’daki bu gergin durum üzerine Fransa Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etti.

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Ankara Antlaşması, barışçı, Romanya, millî, Lozan Barış Antlaşması, Sadabat, Hatay, kapitülasyon, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, saldırgan, Musul, Suriye, dış politika
1. Atatürk’ün son günlerinde en çok ilgilendiği millî mesele …Hatay… meselesidir.
2. Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve …Romanya… arasında yapılmıştır.
3. Yeni Türk Devleti’ni tanıyan ilk Batılı devlet  …Sovyetler Birliği… olmuştur.
4. Atatürk …dış politika… da millî bir siyasetin takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
5. Türkiye’nin bağımsızlığı …Lozan Barış Antlaşması… ile uluslararası alanda kabul edilmiştir.
6. Lozan Barış Antlaşması’nda  …kapitülasyonların… kaldırılmasıyla Batılıların iç işlerimize karışmasının önün geçildi.
7. Türkiye’nin Hatay sorununu antlaşmalarla çözüme kavuşturması dış politikada …barışçı… siyaset izlediğini gösterir.

C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (…Y…) Bir devletin sadece bir devlete karşı izlediği politikaya dış politika denir.
2. (…D…) Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların denetimi ve güvenliği Türkiye’ye bırakılmıştır.
3. (…D…) Türkiye Sadabat Paktı ile gelebilecek dış tehditlere karşı Doğu sınırını güvence altına almıştır.
4. (…Y…) Lozan Barış Antlaşması,geçerliliğini II.Dünya Savaşı ile yitirmiştir.
5. (…Y…) Musul meselesi Misakımillî kararlarına uygun bir şekilde sonuçlanmıştır.
6. (…D…) Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla Suriye sınırımız kesinlik kazanmıştır.

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Türkiye’nin 1932’de Milletler Cemiyetine üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Uluslararası alanda yalnız kalmamak                        
B) Cemiyetin izlediği tarafsız politika
C) Güçlü bir devlet olduğunu ispatlamak                    
D) Dünya barışına katkıda bulunmak
E) İtalya’nın saldırganlığına karşı önlem almak

2. I. Fransa’nın 1936’da Suriye ve Lübnan’a bağımsızlıklarını vermesi,
II. Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları,
III. İngiltere ve Fransa arasındak rekabet,
Yukarıdakilerden hangisinin Hatay’ın Türkiye’ye katılmasında etkili olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I            
B)Yalnız II            
C)I ve II                
D) II ve III            
E) I,II ve III

3. 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sadabat Paktı’nın imzalanması                  
B) Milletler Cemiyetinin kurulması
C)II.Dünya Savaşı’nın çıkması                          
D)Balkan Antantı’nın imzalanması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

 4. Lozan Barış Antlaşması’na göre İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türkler dışında kalan Türkiye’deki Rumlarla Yunanistan’daki Türkler yer değiştirecekti. Ancak Yunanistan buna uymayarak İstanbul’a daha fazla Rum’un yerleşmesini hedefleyen bir siyaset izlemiştir.
Yunanistan’ın bu tavrıyla,
I. Patrikhaneyi kendisine bağlamak istediği,
II. İstanbul’daki Rumlar sayesinde Türkiye üzerinde etkinlik kurmayı hedeflediği,
III. Göç edecek Rumları yeni yerlere yerleştirme sıkıntısından kurtulmayı amaçladığı,
yukarıdakilerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I            
B) Yalnız II            
C) Yalnız III          
D) II ve III            
E) I, II ve III

5. 1923 -1932 yılları arasında Türkiye’nin dış politikasında nüfus mübadelesi, borçlar ve yabancı okullar sorunu, Irak sınırı ve Musul sorunu gündemde olmuştur.Bu durumdan yola çıkarak Türkiye’nin 1923 -1932 yılları arası dış politikasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Lozan Barış Antlaşması                
B)Mondros Ateşkes Anlaşması                      
C)Ankara Antlaşması
D)Sevr Antlaşması                                            
E)Montrö Boğazlar Sözleşmesi

6. İngiltere, Milletler Cemiyetinin en güçlü üyesi idi. Bu durum, Milletler Cemiyetinin hangi konuda Türkiye aleyhinde karar vermesinde etkili olmuştur?
A) Yabancı okullar                                            
B) Boğazlar                                        
C) Borçlar meselesi
D) Türkiye -Irak sınırı                        
E) Nüfus mübadelesi

7. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi siyasi olayda yer alan millî egemenliğimizi sınırlayıcı engelleri ortadan kaldırmıştır?
A)Mondros Ateşkes Anlaşması                      
B)Sevr Antlaşması                            
C)Londra Görüşmesi
D)Mudanya Ateşkes Anlaşması                      
E)Lozan Barış Antlaşması

8. Türkiye dış borçlar konusunda özellikle Fransa ile sorunlar yaşamıştır.Fransa’nın hangi özelliği bunun nedeni olarak gösterilebilir?
A)Almanya ile rekabeti devam ettirmesi                    
B)Milletler Cemiyetinde etkin olması
C)Geniş kapitülasyonlara sahip bulunması                  
D)Anadolu’da yayılma siyaseti izlemesi
E) En fazla alacaklı devlet olması

 9. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden bazıları şunlardır:
I. Dış politikada kamuoyunu dikkate almak
II. Milletin varlığı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek
III. Dış politikayı akılcı ve gerçekçi temellere oturtmak
IV. Bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak
V. Millî sınırlar içinde öncelikle kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek
Yukarıdak ilkelerden hangileri Türk dış politikasının barışçı yönünü göstermektedir?
A)I ve II                
B)I ve III              
C) II ve IV            
D) III ve V            
E)II,IV ve V

10. Türkiye 1923 -1932 yılları arasında Lozan’da halledilemeyen sorunların çözümüyle uğraşmıştır.
Bu sorunların uzun sürede çözümlenmesi aşağıdakilerden hangi durumu göstermektedir?
A) Türkiye’nin henüz bağımsız olmadığını                    
B) Milletler Cemiyetinin tarafsız hareket ettiğini
C) Türkiye’nin barışa yanaşmadığını                              
D) İtilaf Devletlerinin desteğinin sona erdiğini
E) Batılıların Türkiye’deki çıkarlarından vazgeçmediğini

11. Türkiye, İran, Irak, Afganistan’ın katılması ile 1937’de kurulan Sadabat Paktı’nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Doğu’da barış ve güvenliği sağlamak              
B) Sanayi ve teknoloji alanında iş birliği yapmak
C) Bölgesel bir güç meydana getirmek                        
D) Sınırlarını karşılıklı olarak garanti altına almak
E) İngiltere’nin Orta Doğu’yu işgal etmesine engel olmak

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1932 -1939 yılları arasında dış politikadaki başarıları arasında yoktur?
A)Balkan Antantı’nı imzalanması                                    
B)Nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi
C) Hatay’ın anavatana katılması                                    
D) Milletler Cemiyetine üye olması
E) Boğazlarda hâkimiyetin sağlanması

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

İnkılap Tarihi Sayfa 225 Cevapları 
A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Atatürk’ün hasta olduğu günlerde dış politikadaki en önemli sorun nedir?
CEVAP : Hatay meselesi.
2. Atatürk’ün hasta olmasına rağmen yurt gezilerine çıkma nedeni nedir?
CEVAP :  Hatay meselesini çözmek istemesidir.
3. Atatürk’ün ölümünün yurt içinde ve yurt dışında yankıları neler olmuştur?
CEVAP : Atatürk’ün ölümü yurt içinde ve yurt dışında büyük bir üzüntü meydana getirdi. Bütün yurtta yas ilan edildi. Atatürk’ün naaşını ziyaret etmek isteyen halk, Dolmabahçe Sarayı’nda izdihama neden oldu. Yerli ve birçok yabancı basın vefat haberini birinci sayfadan duyurdu.
4. Atatürk’ün kişiliğinde sizi en çok etkileyen yönleri nelerdir?
CEVAP : Vatan ve Millet Sevgisi,İleri görüşlü olması vb.
5. Atatürk’ün 1 Kasım 1938’de Meclise gönderdiği açılış konuşma metninde eğitim ile ilgili görüşleri nelerdir?
CEVAP :   ‘‘…«  Yüksek öğrenim gençlerini, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz gibi millî bilinç sahibi, modern ve kültürlü olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi’nin gelişmesi,
«  Geçen yıl deneylerinin ümit verici nitelikte olduğunu gördüğüm eğitmen okulları çok iyi sonuçlar vermiş ve eğitim kadrosuna bu yıl 1500 kişi daha eklenmiştir.Önümüzdeki yıllar içinde bu sayının artırılacağı şüphesizdir.
«  Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları övünülecek değer ve nitelik göstermektedir.
«  Bu yıl, okullarımızda eğitimin, Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür yaşamımız yönünden önemli bir olay olarak nitelemek isterim. …’’

Yukarıdan Aşağıya
1. Atatürk’ün hastalığının ilk günlerinde fabrika açılışına gittiği şehir.
2. 1Kasım 1938’de TBMM açış konuşmasını Atatürk’ün yerine yapan başbakan.
3. Atatürk’ün hastalığının artması üzerine Fransa’dan çağrılan doktor.
8. 10 Kasım 1953’deAtatürk’ün cenazesinin Ankara’da konulduğu anıt mezar.
9. Atatürk’ün hastalığına konulan ilk teşhis.

Soldan Sağa
4. Atatürk’ün hastalığını ilk teşhis eden Türk doktor.
5. Atatürk’ün ölümünün ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. cumhurbaşkanı
6. Atatürk’ün son gülerini dinlenerek geçirdiği yer.
7. Atatürk’ün naaşının 10 Kasım 1953’e kadar kaldığı müze.
10. Atatürk’ün yatının adı.
11. Atatürk’ün rahatsızlığından sonra katıldığı uluslararası konferans.
12. Atatürk’ün son günlerinde Türk dış politikasının en önemli konusu.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 11. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın