Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

Hayat Bilgisi dersi çocuğun okula başladığı ilk yıllarda onun bir bütün halinde gelişmesini sağlayan ilk derstir. Bu nedenle çocuğun algı, dikkat, tasarım, bellek ve akıl yürütme gibi yetileri, hayat bilgisi derslerinde uygulanacak iyi bir öğretimle, en iyi bir biçimde gelişme olanağı bulur. Hayat Bilgisi dersinin amaçlarına ulaşmasında, öğrenciler için farklı okuma kaynakları, konularla ilgili internet adresleri, görsel ve işitsel yönden geliştirilen öğretim materyalleri olsa da dersin öğretim programına göre hazırlanan ders kitapları en çok başvurulan öğretim materyalidir. Ders kitabı, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden öğretim materyallerinden biri olmasının yanında programın hedef ve tekniklerini uygulamaya uygun bir araçtır. 


Ders kitapları, eğitim programlarının hem tamamlayıcısı konumundadır hem de sınıf içi uygulamalarda rehber niteliğinde öğretmen ve öğrencilere kaynaklık etmektedir . MEB Ders Kitapları Yönetmeliği’nde ders kitabı “Her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser” şeklinde tanımlanmaktadır

Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları
Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

Ders kitaplarının hazırlanmasındaki temel ilke; kitapların öğretim programında belirlenen kazanımları, yani bilgi, beceri ve özellikleri öğrencilere kazandıracak faaliyetleri içermesi ve bu faaliyetlere rehberlik edici nitelikte olmasıdır. Öğretim sürecinde oldukça önemli olan ders kitaplarının hazırlanmasında bazı temel kriterler vardır. MEB’in, 2597 sayılı Tebliğler Dergisi’nde Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönergede ders ve öğrenci çalışma kitaplarının; 

a) İçerik,
b) Dil, Anlatım ve Üslup c) Öğrenme, Öğretme ve Ölçme-Değerlendirme, ç) Teknik, Tasarım ve Düzenleme yönlerinden hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu kriterler temel alınarak hazırlanan ders kitaplarının daha nitelikli ve eğitsel değeri yüksek olan ders materyalleri olduğu düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde ders kitaplarıyla ilgili çeşitli çalışmalara rastlanmakla birlikte hayat bilgisi dersi kitaplarıyla ilgili araştırmaların içerik analizine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Literatürde belli alandaki araştırmaları belli süre aralıklarıyla inceleyen bazı çalışmalar  bulunmaktadır. Bu tür çalışmalarla belli bir alandaki araştırmalar bir bütün olarak ele alınmakta ve sonraki çalışmalara önemli bir kaynaklık edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Hayat bilgisi dersi kitaplarıyla ilgili yapılmış çalışmaların içerik analiziyle incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmayla bu alanda yapılan çalışmaların eğilimini belirlemek, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara ve ders kitabı hazırlayıcılarına bir perspektif sunmak da amaçlanmaktadır. 

Yazar:

Önceki Yayın
Sonraki Yayın